Motie Verste­de­lij­kings­stra­tegie MRA: leef­om­geving en leef­baarheid voorop


PvdD, PvdA, CU, SP, 50PLUS, Denk, D66, Groen­Links

5 juli 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter behandeling van de voordracht Verstedelijkingsstrategie MRA;

constaterende dat:

  • GS een voorzet heeft gemaakt voor Wensen en opvattingen Verstedelijkingsstrategie MRA;
  • in deze Verstedelijkingsstrategie nog steeds gesproken over de balans tussen leefbaarheid en economische groei;
  • veel aandachtspunten en opsommingen nog steeds beginnen met economie en al het andere daaraan secundair lijkt te zijn;
  • opmerkingen over de gezonde leefomgeving weinig strak geformuleerd zijn;
  • bij het vaststellen van maximale hogere grenswaarden economie weer als eerste prioriteit wordt gesteld voor de mensen;

overwegende dat:

  • er een gezond evenwicht tussen alle aspecten van leefomgeving en leefbaarheid moet zijn:
  • economie daar gewoon een onderdeel van is;
  • een gezonde leefomgeving en leefbaarheid van levensbelang zijn en daarom voorop zouden moeten staan;
  • dit beperkingen kan opleggen aan mogelijke economische activiteiten;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • zich binnen MRA-verband in te zetten om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Slim en in lijn met wetenschap investeren (ROM)

Lees verder

Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer