Motie Verste­de­lij­kings­stra­tegie MRA: leef­om­geving en leef­baarheid voorop


PvdD, PvdA, CU, SP, 50PLUS, Denk, D66, Groen­Links

5 juli 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, ter behandeling van de voordracht Verstedelijkingsstrategie MRA;

constaterende dat:

  • GS een voorzet heeft gemaakt voor Wensen en opvattingen Verstedelijkingsstrategie MRA;
  • in deze Verstedelijkingsstrategie nog steeds gesproken over de balans tussen leefbaarheid en economische groei;
  • veel aandachtspunten en opsommingen nog steeds beginnen met economie en al het andere daaraan secundair lijkt te zijn;
  • opmerkingen over de gezonde leefomgeving weinig strak geformuleerd zijn;
  • bij het vaststellen van maximale hogere grenswaarden economie weer als eerste prioriteit wordt gesteld voor de mensen;

overwegende dat:

  • er een gezond evenwicht tussen alle aspecten van leefomgeving en leefbaarheid moet zijn:
  • economie daar gewoon een onderdeel van is;
  • een gezonde leefomgeving en leefbaarheid van levensbelang zijn en daarom voorop zouden moeten staan;
  • dit beperkingen kan opleggen aan mogelijke economische activiteiten;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • zich binnen MRA-verband in te zetten om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

CDA, FvD, Fractie Baljeu NH, JA21, PVV, VVD