Amen­dement Verste­de­lij­kings­stra­tegie MRA woningbouw


D66, Groen­Links, PvdA, PvdD

5 juli 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 28 juni 2021 de statenvoordracht Wensen en bedenkingen verstedelijkingsstrategie MRA (VD-35) besproken en constateren dat:

• het bestuurlijk kernteam versie 2 van de verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam heeft voorgelegd aan de colleges van de gemeenten, provincies en de vervoerregio met verzoek om reactie;

• het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een concept-reactie heeft voorgedragen aan Provinciale Staten met het verzoek tot instemmen;

overwegende dat:

• versie 2 van de verstedelijkingsstrategie veel relevantie informatie bevat uit de diverse ruimte gebruikende sectoren, maar nog geen integrale, sector overstijgende strategie die richting geeft aan de inzet van de verschillende MRA-overheden;

• er in de huidige versie nog geen strategische keuzes gemaakt zijn over fasering en prioriteiten, regionale verdeling op woonmilieus, woningtypes en aantallen, noch over onderlinge taakverdeling op het gebied van verstedelijking tussen de samenwerkende partijen. De uitspraken over de woningbouwplanning zijn nog globaal;

zijn van mening dat:

• flexibiliteit niet onnodig moet worden belemmerd;

• er vele bouwlocaties zijn in de MRA, en dat het belangrijk is de bouwproductie op die locaties op gang te krijgen, zodat andere locaties kunnen worden gevrijwaard van bebouwing;

• er strategische keuzes in de verstedelijkingsstrategie passen, zoals de focus op binnenstedelijk bouwen en bouwen nabij multimodale verkeers- en vervoersknooppunten, zodat daarmee helder wordt dat andere locaties niet aan de orde hoeven te komen;

• een dergelijke keuze nog ontbreekt in de voorliggende strategie;

wijzigen het besluit van de statenvoordracht als volgt:

• Toevoegen van de volgende alinea op pagina 6 voorafgaand aan de paragraaf “Integratie”:

“Woningbouw

De verstedelijkingsstrategie richt zich op kansengelijkheid en betaalbare woningen voor alle inwoners en refereert aan de grote bouwopgave van 175.000 woningen voor de hele regio. Er worden in de huidige versie geen expliciete strategische keuzes gemaakt over fasering en prioriteiten en regionale verdeling op woonmilieus, woningtypes en aantallen, noch over onderlinge taakverdeling tussen de samenwerkende partijen en hoe deze keuzes – gezamenlijk en op integrale, sector overstijgende wijze – gerealiseerd gaan worden, terwijl focus op de afgesproken locaties het juist mogelijk moet maken om andere plekken te vrijwaren van nieuwe grootschalige bebouwing. Een dergelijke expliciete keuze zou onderdeel moeten worden van een volgende versie van de verstedelijkingsstrategie cq daarin nader uitgewerkt zijn.”


Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CU, D66, Denk, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Verstedelijkingsstrategie MRA: leefomgeving en leefbaarheid voorop

Lees verder

Motie Problemen Tata Steel niet doorschuiven, maar bij de bron aanpakken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer