Motie Slim en in lijn met weten­schap inves­teren (ROM)


PvdD, Denk, SP

28 juni 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van de Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij -ROM-;

constaterende dat:

- de investeringen vanuit het Transitiefonds moeten bijdragen aan verduurzaming van de economie, maar dat dit zich volgens de huidige investeringskaders [1] nu uitsluitend richt op reductie van CO₂-uitstoot, duurzame energieproductie en vermindering van gebruik van primaire grondstoffen;
- voor het mkb-fonds als uitgangspunt geldt dat het voornamelijk die ondernemingen ondersteunt die met hun financieringsvraag geen verdere schade aan klimaatdoelstellingen aanbrengen (no harm-principe);
- er echter geen aandacht voor biodiversiteit(scrisis) binnen ROM is en het no harm-principe niet geldt voor bescherming van biodiversiteit;
- het bij ROM om heel veel geld gaat dat we slim moeten besteden;
- provincie Noord-Holland niet de enige partner is in ROM, maar door haar aandeel wel veel invloed heeft;

overwegende dat:

- het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) in een recent rapport concludeert dat klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling het halen van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen bedreigen en dat de drie crises sterk met elkaar verbonden zijn; [2]
- onderzoekers erop wijzen dat “bepaalde oplossingsrichtingen om klimaatverandering tegen te gaan óók kunnen bijdragen aan de versterking van biodiversiteitscrisis en het daarom belangrijk is te kijken naar meer samenhang tussen de oplossingen".
- dezelfde conclusies in juni werden bevestigd door wetenschappers van IPBES en IPCC, waarbij wordt gesteld “Biodiversity loss and climate change are both driven by human economic activities and mutually reinforce each other. Neither will be successfully resolved unless both are tackled together”; [3]
- we hieruit de les kunnen trekken dat we moeten proberen te voorkomen dat de ROM-investeringen de biodiversiteitscrisis verergeren;

gehoord de discussie,

roepen Gedeputeerde Staten op:

- zich binnen ROM hard te maken voor aanpassen van kaders, zodanig dat het no harm-principe ook gaat gelden voor biodiversiteit en voor alle investeringen van toepassing zal zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Zie het Investeringsreglement van het Transitiefonds

[2] https://www.pbl.nl/nieuws/2021...;

https://www.unep.org/resources...; https://www.unep.org/news-and-...

[3] https://www.theguardian.com/en...;

https://www.ipbes.net/sites/de...


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, Denk, 50Plus/PvdO, CU, D66, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee verminderen

Lees verder

Motie Verstedelijkingsstrategie MRA: leefomgeving en leefbaarheid voorop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer