Motie Oproep externe bedrei­gingen voor Waddenzee vermin­deren


Groen­Links, PvdD, PvdA, D66, SP

28 juni 2021

De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 28 juni 2021 voor o.a. bespreking van de Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 van het Waddenfonds;

constateren dat:

  • het Waddenfonds destijds is geïnitieerd om de teloorgang van natuur- en landschapswaarden in het Waddengebied als gevolg van (externe) bedreigingen te compenseren;
  • het eerste hoofddoel van het Waddenfonds is: het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.
  • het Waddenfonds als tweede hoofddoel heeft: het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee;
  • er door het Rijk voor diverse economische activiteiten in de Waddenzee vergunningen worden afgegeven;

overwegende dat:

  • veel economische activiteiten in het Waddengebied bijdragen aan het toenemen van externe bedreigingen voor de natuur in de Waddenzee;
  • in de recente evaluatie van het Waddenfonds – eindrapport ‘Koers houden in een zee van mogelijkheden’ - wordt geconstateerd dat: “er nog nauwelijks sprake is van het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdommen van de Waddenzee” en door het Waddenfonds gesteunde projecten tot nu toe juist op deze doelstelling achterblijven;
  • in de midtermreview van het Investeringskader Waddengebied wordt geconcludeerd dat er meer aandacht moet komen voor mondiale transities;
  • het tegenstrijdig is dat vergunningen door het Rijk worden verstrekt die ‘externe bedreigingen’ vormen voor de natuur in de Waddenzee, terwijl de provincies via het Waddenfonds proberen die bedreigingen te verminderen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  1. het Rijk dringend te verzoeken te stoppen met het verstrekken van vergunningen die de natuur op het Wad belasten, zoals voor gas- en zoutwinning in de Waddenzee, de aanleg van kabels op ecologisch gezien onwenselijke tracés door het Wad en onder Schiermonnikoog en het toelaten van lozingen door een gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden;
  2. er bij de uitvoering van het resterende deel van het Waddenfonds op aan te dringen deze externe bedreigingen extra aandacht te geven en projecten te toetsen in hoeverre ze inspelen op de mondiale transities en of ze klimaat-adaptief zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO, Denk

Tegen

CDA, FvD, JA21, PVV

Lees onze andere moties

Motie Houd rekening met belangen van dieren bij uitvoering Visie Recreatie en Toerisme

Lees verder

Motie Slim en in lijn met wetenschap investeren (ROM)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer