Motie Houd rekening met belangen van dieren bij uitvoering Visie Recreatie en Toerisme


PvdD, JA21

28 juni 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van Visie

Recreatie en Toerisme Noord-Holland;

constaterende dat:

- in een gezonde democratie een zorgvuldige democratische besluitvorming afweging plaatsvindt van alle belangen;
- dieren niet een keer in de visie worden genoemd, terwijl er vele van wonen in Noord-Holland en beleid rond recreatie en toerisme ook hen en hun leefomgeving raakt;
- we een gedeputeerde Dierenwelzijn hebben die de belangen van dieren ook mee hoort te nemen daar waar provinciaal beleid ze raakt;

gehoord de discussie,

verzoeken Gedeputeerde Staten:

- om bij de uitvoering van Visie Recreatie en Toerisme zoveel mogelijk rekening te houden met het welzijn van (in het wild levende) dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen