Motie porte­feuille Dieren­welzijn


28 juni 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van de

voordracht Kaderbrief 2022;

overwegende dat:

- we een gedeputeerde Dierenwelzijn hebben;
- portefeuille Dierenwelzijn meer inhoudt dan het gereserveerde geld van 2020 en 2021 voor opvangcentra voor wilde dieren;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- om samen met de commissie NLG tot een specifiekere uitwerking te komen van de portefeuille dierenwelzijn;
- op basis van dat overleg eventueel een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor verdere uitwerking van de portefeuille Dierenwelzijn;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen