Motie Grote Groene Stappen Zetten


28 juni 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van de voordracht Kaderbrief 2022;

gehoord de discussie,

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • om een éénmalige impuls te geven aan:

- de plantaardige eiwittransitie vanuit de Voedselvisie, aangezien dit één van de belangrijkste oplossingen is om problemen op het gebied van stikstof, natuur, klimaat en dierenwelzijn aan te pakken;
- enkele specifieke projecten van Groen Kapitaal;
- risico’s van stikstof en het niet behalen van de KRW-doelen voor natuur, bouw en dierenwelzijn uit te werken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen