Motie Broed­plaats Blakende Bollen


Groen­Links, SP, PvdD

28 juni 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, hebben kennis genomen van de statenvoordracht jaarstukken 2020 (VD-22) en Kaderbrief (VD-23),

constateren dat:

  • het voordelige rekeningresultaat 2020 grotendeels in de algemene reserve wordt gestort ;
  • in de voordracht van de jaarrekening is aangegeven dat vrijgevallen middelen in de periode 2021-2023 voor andere doelen kunnen worden ingezet;
  • door het indienen van deze motie GS kan adviseren op de uitvoerbaarheid, middelen en capaciteit voor de realisatie van deze motie;

overwegen dat:

  • er de afgelopen weken veel berichten in de media zijn verschenen over nadelige effecten van bestrijdingsmiddelen voor natuur, milieu en gezondheid (zie voetnoot);
  • er in de Noord-Hollandse landbouw stappen worden gezet bij het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar er nog voldoende mogelijkheden zijn hierin verdere vooruitgang te boeken met toekomstperspectief voor de bedrijven;
  • er in de Voedselvisie van de provincie wordt ingezet op natuurinclusieve landbouw in 2030 door verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen, verbetering van waterkwaliteit en bodemvruchtbaarheid en vergroting van de biodiversiteit;

zijn van mening dat:

  • er veel behoefte is aan nieuwe kennis, innovatieve methodes en geschoolde jongeren om de doelstellingen van de Voedselvisie ook in de bollenteelt dichterbij te brengen - naast de sector zelf het onderwijs een belangrijke rol speelt in onderzoek en opleiding;
  • er in Noord-Holland nog geen structurele broedplaats is voor studenten, ondernemers, overheden en betrokken burgers om elkaar te ontmoeten en te inspireren;
  • er wel al initiatieven zijn om betrokkenen samen te brengen in een omgeving om te leren en experimenteren;

verzoeken het college:

1. middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van een broedplaats m.n. gericht op de bollenteelt waar scholieren, studenten, wetenschappers, beleidsmakers en betrokken bewoners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren in de zoektocht naar duurzame innovaties;

2. om daarbij te inventariseren welke initiatieven reeds gaande zijn in o.a. de biologische bollenteelt en daarbij aansluiting te zoeken;

3. daarbij de nadruk te leggen op fysieke realisatie van een broedplaats en de tijdelijke aanstelling van een kwartiermaker die in de komende twee jaar de broedplaats kan helpen ontwikkelen, relaties kan leggen en als ambassadeur kan optreden;

4. Provinciale Staten daar voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2022 over te Informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen