Motie Stimu­leren Thuis­werken na Corona


Groen­Links, SP, D66, PvdD, CU

28 juni 2021


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 hebben kennis genomen van de statenvoordracht jaarstukken 2020 (VD-22) en Kaderbrief (VD-23);

constateren dat:

 • het voordelige rekeningresultaat wordt grotendeels in de algemene reserve gestort;
 • in de voordracht van de jaarrekening is aangegeven dat middelen die zijn vrijgevallen in 2020 in de periode 2021-2023 weer voor andere doelen kunnen worden ingezet;
 • in de tijd van de Coronapandemie veel ervaring is opgedaan met thuiswerken;
 • het (deels) thuiswerken veel minder CO2 uitstoot, milieuhinder en filevorming tot gevolg heeft;

overwegende dat:

 • de kaderbrief het moment is voor ons als PS om aan te geven of wij aanvullende kaders hebben;
 • echter bij nieuwe innovatieonderwerpen eerst nog een aantal zaken praktisch uitgezocht moeten worden;
 • Provinciale Staten daar bij de begrotingsbehandeling in het najaar besluiten over kunnen nemen;

van mening zijnde dat:

 • we blij zijn weer vaker naar werk te kunnen, maar dat dit zeker niet altijd noodzakelijk of zelfs wenselijk is;
 • de meest effectieve manier om de mobiliteitsdruk te verminderen het verminderen en spreiden van mobiliteit is,

dragen het college op:

1. in kaart te brengen hoe het regelmatig thuiswerken blijvend gestimuleerd kan worden door de provincie;

2. Provinciale Staten daar voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2022 over te informeren;

  en gaan over tot de orde van de dag.  Status

  Aangehouden

  Voor

  Tegen