Conse­quent gebruik van woord ‘thema’s’ i.p.v. ‘doel­stel­lingen’ MRA


PvdD, DENK

15 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 15 november 2021, ter behandeling van de voordracht Definitieve samenwerkingsafspraken MRA (VD-64);

constaterende dat;

  • er in de eerdere versie van de samenwerkingsafspraken werd gesproken over ‘de centrale ambitie en drie doelstellingen’ van de MRA en daarbij werd gezegd dat dit de kaders vormt voor de belangrijke MRA-Agenda;
  • na discussie in PS in september in de definitieve versie de drie ‘doelstellingen’ veranderd zijn in drie ‘thema’s’;
  • dat echter niet consequent door de hele tekst van de samenwerkingsafspraken is doorgevoerd en er vaak nog wordt verwezen naar de drie ‘doelstellingen’ (o.a. op p.28 en p.29, maar ook meermaals onder paragraaf B.2, zelfs in de titel)[1];

overwegende dat;

  • dit ogenschijnlijk een onbewuste redactionele fout is, die middels een kleine technische wijziging kan worden rechtgezet;
  • het gaat om belangrijke afspraken, waarbij de formulering zorgvuldig moet zijn;

gehoord de discussie,

verzoeken GS om;

  • bij de MRA in te brengen bij de Definitieve samenwerkingsafspraken de term ‘doelstellingen’ waar van toepassing te vervangen door ‘thema’s’;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Voorbeelden waarbij ‘doelstellingen’ i.p.v. ‘thema’s’ worden gebruikt: p.28 “Elk jaar voordat een nieuwe MRA Agenda wordt opgesteld, worden vanuit de Samenwerkingsafspraken ook de centrale ambitie en drie doelstellingen herijkt: ook dit vormt input voor het inhoudelijke kader uit het startdocument.”
p.29 “Daarnaast zijn er drie centrale inhoudelijke ambities/doelstellingen in opgenomen. Deze vormen een inhoudelijk kader voor de MRA Agenda.“
Onder paragraaf B.2 meerdere malen, zoals: “Elke vier jaar worden de centrale ambitie en de doelstellingen geformuleerd om de integraliteit van bestuurlijke afwegingen te bevorderen, focus te geven aan het bestuurlijke gesprek en de interne en externe profilering te versterken. Deze ambitie en doelstellingen zijn overkoepelend aan de MRA Agenda. Dit betekent dat opgaven en de uitwerking daarvan die we opnemen in de MRA Agenda direct of indirect bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde ambitie en de doelstellingen.”


Status

Aangehouden

Voor

Tegen