Motie Inzicht nood­za­ke­lijke stik­stof­doelen


PvdD, SP

15 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 15 november 2021, ter behandeling van de voordracht Programma Natuurnetwerk 2022;

constaterende dat:

  • de provincie in het Programma Natuurnetwerk 2022 (PNN) als doelstelling voor neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden stelt: 40% van het oppervlak onder kritische depositiewaarde (kdw) in 2025, 50% in 2030 en 74% in 2035;
  • de provincie dit doel heeft overgenomen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn);

overwegende dat:

  • er wetenschappelijke consensus is dat deze doelstelling te laag is [i];
  • het ecologisch noodzakelijk reductiedoel voor stikstof een binnenlandse emissiereductie is van 50% in 2030 (t.o.v. 2019), en ten minste 70% in 2035;
  • het adviescollege Remkes in haar eindrapport ‘Niet alles kan overal’ dit ecologisch noodzakelijke reductiedoel van halvering van de emissies in 2030 ook noemt[ii];
  • het doel dat de provincie hanteert overeen komt met slechts 26% emissiereductie[iii] in 2030 in plaats van de ecologisch minimaal benodigde 50%;
  • zowel GroenLinks als de PvdA in de Tweede en Eerste Kamer tegen de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) gestemd, mede om deze reden[iv] [v];
  • een te laag stikstofreductiedoel een belemmerende factor blijft voor het willen toestaan van nieuwe activiteiten, zoals woningbouw, circulaire economie en energietransitie;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

inzichtelijk te maken welke stikstofreductiedoelstelling in Noord-Holland ecologisch noodzakelijk is;

en gaan over tot de orde van de dag.


[i] https://www.wur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-353831343134 - april 2021

[ii] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal

[iii] Zie eveneens Eindrapport Remkes: “In het maatregelenpakket van het kabinet, zoals verwoord in de Kamerbrief van 24 april 2020, wordt voor natuurherstel gewerkt met de volgende streefwaarde: ‘50% van de hectares stikstofgevoelig natuurareaal binnen Natura 2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) in 2030’. Door PBL en RIVM is de opgave gevalideerd als 26% reductie van de binnenlandse stikstofemissies, oftewel 255 mol depositiereductie N/ha/jr.

[iv] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?dossier=35600

[v] https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35600_stikstofreductie_en


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Jongerenperspectief op bereikbaarheid

Lees verder

Consequent gebruik van woord ‘thema’s’ i.p.v. ‘doelstellingen’ MRA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer