Motie Jonge­ren­per­spectief op bereik­baarheid


PvdA, CDA, SP, PvdD, DENK

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021;

constaterende dat:

• Provincie Noord-Holland voor een grote opgave staat om de bereikbaar onder andere in het landelijk gebied te waarborgen;

• op 22 maart 2021 het initiatiefvoorstel ‘Challenge innovatieve ideeën voor mobiliteit in Noord-Holland Noord!’ in de commissie mobiliteit en bereikbaarheid is besproken en met enthousiasme is ontvangen;

• er op 10 november 2021 een NJR jongerendag plaatsvindt waarbij een van de opdrachten het mobiliteitsvraagstuk is;

overwegende dat:

• het meenemen van het jongerenperspectief kan zorgen voor innovatieve ideeën die inspiratie kunnen geven om de ambities en opgave van Noord-Holland kan verder helpen;

• het meenemen van het jongerenperspectief de participatie van jongeren bij de politiek kan vergroten;

verzoekt het college:

• om in gesprek te gaan met de jongeren van de NJR jongerendag over mobiliteit;

• om de uitkomsten van de NJR jongerendag mee te nemen in het mobiliteitsbeleid voor zover het past binnen het budget en de ambities van provincie Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, PvdA, SP, VVD

Tegen

Liberalen NH, PVV