Motie Ener­gie­ar­moede in kaart brengen


PvdA, D66, Groen­Links, PvdD, SP, CU, DENK

8 november 2021


De Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 8 november 2021,

constaterende dat:

 • binnen heel Nederland ongeveer 550.000 huishoudens in energiearmoede verkeren; [1]
 • de energieprijzen op het moment op een hoogtepunt zijn sinds 2015 en blijven stijgen;[2]
 • er een aanbeveling is vanuit de Europese Commissie om aandacht te besteden aan energiearmoede; [3]
 • TNO een kaart heeft gepubliceerd, waarop is aangegeven in welke wijken in Nederland energiearmoede voorkomt; [4]
 • de urgentie om energiearmoede aan te pakken inmiddels een breed maatschappelijk onderwerp is;
 • het relevant is om de verschillende oorzaken van energiearmoede te onderscheiden om vervolgens diverse en gepaste beleidsoplossingen te construeren;

overwegende dat:

 • de stijgende energieprijzen en de uitwerking van de RES’en 1.0 een mogelijke groei van energiearmoede kunnen veroorzaken; [5]
 • minder draagkrachtige huishoudens door gebrek aan middelen vaak in de minst energiezuinige woningen wonen en relatief toch al hoge energierekeningen hebben; [6]
 • zowel huurders als een significant aantal huishoudens met een koopwoning lijden onder energiearmoede door een relatief hoge energierekening; [7]
 • een groeiende energiearmoede leidt tot groeiende ongelijkheid in onze maatschappij.
 • dit leidt weer tot groeiende maatschappelijke onrust;
 • de zon en de wind van iedereen zijn en de energietransitie ook van ons allemaal moet zijn;
 • het bestrijden van energiearmoede bijdraagt aan het halen van de doelen van de RES’en 1.0, zoals ook verwoord in het provinciaal Actieprogramma Klimaat;
 • het nationaal isolatieprogramma concrete aanbevelingen doet om energiearmoede middels isolatie te beperken en dit dankzij laagdrempelige financiële regelingen en praktische ondersteuning wil realiseren 8;
 • bestrijding van energiearmoede bovendien kan bijdragen aan het fysieke en sociaal maatschappelijke welzijn van toch al kwetsbare inwoners;
 • voordat energiearmoede binnen de provincie verholpen kan worden, er eerst op wijkniveau bekend moet zijn in welke vorm en mate deze voorkomt;
 • hier een belangrijke regierol voor de provincie ligt, zoals gemeenten al hebben aangegeven in de vele kennissessies en bijeenkomsten over de uitvoering van de RESsen 1.0 en de op handen zijnde warmtetransitievisies;

verzoeken het College:

 • de recent gepubliceerde kaart over energiearmoede van TNO en de vervolgmonitor (in ontwikkeling) van TNO op de website van de Provincie Noord-Holland te ontsluiten;
 • het Servicepunt Duurzame Energie een rol te geven in de communicatie en kennisdeling rond energiearmoede naar gemeenten en andere actoren;
 • om de programmatische aanpak van de Metropoolregio Amsterdam op energiearmoede te ondersteunen en hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen, om gemeenten in Noord-Holland die buiten de MRA vallen te informeren en te betrekken;
 • te inventariseren bij de gemeenten of zij bij de aanpak van energiearmoede iets nodig hebben van de provincie Noord-Holland en zo ja, wat;
 • kennis te nemen van de ervaringen van andere provincies, zoals Zuid-Holland en Gelderland, bij de aanpak van energiearmoede;
 • dit terug te koppelen naar de commissie RWK;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

JA21, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Stikstof: onderzoek intrekken vergunningen

Lees verder

Motie Jongerenperspectief op bereikbaarheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer