Motie Stikstof: onderzoek intrekken vergun­ningen


SP, PvdD

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, besprekend de programmabegroting 2022;

constaterende dat:

 • nagenoeg alle Natura 2000- gebieden in de provincie Noord-Holland overbelast zijn met stikstofdepositie;
 • deze overbelasting het gevolg is van stikstofuitstoot door industrie, verkeer, veehouderij, scheepvaart, luchtvaart, consumenten en bronnen in het buitenland;
 • vanwege de overbelasting door stikstof de kwaliteit van de biodiversiteit in de Natura 2000- gebieden is afgenomen en nog verder zal afnemen;
 • dit probleem door de provincie Noord-Holland wordt aangepakt, maar niet voldoende om op een snelle wijze aanzienlijke resultaten te boeken;

overwegende dat:

 • een aantal Noord-Hollandse boeren vlakbij Natura 2000- gebieden tijdens de stikstofcrisis een vergunning hebben gekregen om hun veestapel uit te breiden;
 • het kabinet een nieuwe algemene afstandsregel van 25 km heeft ingesteld vanaf de bron tot een Natura 2000- gebied en dat daardoor bedrijven in de regio Agriport/Enkhuizen geen natuurvergunning meer nodig hebben om uit te breiden;
 • er in Noord-Holland geen enkel boerenbedrijf heeft gereageerd op het aanbod van de provincie om uitgekocht te worden;
 • boeren in de regio Westzaan vooralsnog niet mee willen werken aan natuurherstelmaatregelen;

besluit Gedeputeerde Staten op te dragen:

 • binnen drie maanden een onderzoek te doen naar de vergunningen die worden en werden verleend en die ervoor zorgen of gezorgd hebben dat meer stikstof wordt uitgestoten;
 • daar waar verleende vergunningen zorgen voor de verhoging van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden,
 • te onderzoeken of, hoe en onder welke omstandigheden deze vergunningen kunnen worden ingetrokken;
 • Provinciale Staten te informeren over de resultaten van het onderzoek;
 • daar waar in gebieden uitgebreid mag worden zonder natuurvergunning in deze gebieden natuurvergunningen in te stellen;
 • de kosten hiervan te dekken uit het bedrag dat de provincie Noord-Holland ontving uit de positieve rekeningresultaten over 2020 van de vier Omgevingsdiensten;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Pilot met energieconciƫrges

Lees verder

Motie Energiearmoede in kaart brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer