Steun voor de Omge­vings­diensten richting Omge­vingswet en meer onaf­han­kelijk onderzoek


8 maart 2021

Voorzitter,

Partij voor de Dieren heeft constant meer actie gevraagd als het gaat om de Omgevingsdiensten (OD's). Telkens was het antwoord: het gaat goed, wij zorgen voor voldoende capaciteit, de OD heeft alle expertise.

Maar keer op keer blijkt het toch niet helemaal goed te gaan. Het laatste rapport van adviescommissie Van Aartsen concludeert net dat er o.a. sprake is van gebrek aan capaciteit en geld bij omgevingsdiensten. Ook is niet goed voorbereid op de toekomst, waarbij de Omgevingswet het werk van de omgevingsdiensten nog complexer zal maken. [1] Die Omgevingswet wordt een paradigmawisseling genoemd, waarbij het goed functioneren van OD’s op ALLE niveaus van levensbelang wordt.

Nu wordt ons als PS specifiek gevraagd om iets over de financiële en beleidsmatige kaders van OD Noord Holland Noord mee te geven. Het is ook een startsein voor hun Begroting 2022.

Hét moment voor PS is dus nu.

Daarom hebben wij twee voorstellen.

Eerste gaat om de bijdrage omgevingsadviseurs. De provincie wordt gevraagd om slechts 37% mee te betalen aan 3 extra fte voor hulp bij opstellen van complexe omgevingsstukken. Het is niet het goede signaal om daar juist NU moeilijk over te doen en naar nóg meer provinciaal belang te zoeken. De scheidslijn tussen gemeentelijk en provinciaal belang wordt met Omgevingswet nog dunner.

Een zienswijze is een belangrijk signaal vanuit provincie. Gezien de gigantische uitdagingen waar de OD en de gemeenten voor staan in het kader van onder andere de Omgevingswet, zou de nadruk moeten liggen dat we als provincie zoveel mogelijk bijdragen aan het oplossen ervan. De huidige zienswijze heeft daar te weinig oog voor.


En daarom het volgende amendement, ook ingediend namens SP, CDA en DENK, die we bij dezen willen danken. Een mooi voorbeeld van samenwerking die de rechts/links scheidslijn overstijgt voor het algemeen goed:

Amendement Ruimhartig Bijdragen aan Capaciteit OD

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

het eerste punt uit de zienswijze te schrappen, zijnde de tekst:

De OD NHN acht het noodzakelijk dat wanneer de Omgevingswet is ingevoerd 6 fte aan omgevingsadviseur werkzaam zijn bij de OD. De omgevingsadviseurs zullen de

deelnemers o.a. moeten adviseren bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen en complexe vergunningsaanvragen. Financiering van deze 6 fte wordt voor 3 fte opgevangen in de lopende (milieu)begroting. Voor de overige 3 fte wordt gevraagd om een bedrag van € 300.000 per jaar, te verdelen over alle deelnemers. De provincie wordt gevraagd voor 37% mee te betalen. De huidige onderbouwing in verschillende beleidstukken voor de vergadering van algemeen bestuur op 9 december 2020, is ons inziens teveel gericht op de gemeenten en laat niet goed de toegevoegde waarde zien voor de provincie. Daarnaast geeft de OD NHN zelf aan dat de omgevingsadviseur gezien moet worden als een rol en niet als een functie.

Wij gaan graag in gesprek met de OD NHN over de rol van de omgevingsadviseur en de advisering vooral op het gebied van natuur. Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 zullen wij een nieuw en goed onderbouwd voorstel op zijn merites beoordelen.”

En te vervangen door de tekst:

De provincie staat positief tegenover het inzetten van omgevingsadviseurs door de OD NHN in het kader van de Omgevingswet.”Praten kan GS als opdrachtgever met OD overigens altijd, dus die optie blijft.


Ten slotte gaat ons laatste voorstel.

Verlening van ontheffingen/vergunningen gaat bij de OD steeds op basis van informatie van de aanvrager. De OD NHN kijkt naar de aangeleverde gegevens, maar doet zelf vaak geen onderzoek. Follow the Money heeft in kaart gebracht hoe o.a. dit leunen op de gegevens van de aanvrager, kwetsbare waarden als natuur het bijna altijd verliezen van economische belangen.[2]

In dit amendement wordt de OD NHN slechts gevraagd te kijken naar mogelijkheden voor organisaties om bij grote twijfels contra-expertise bij OD aan te vragen. Dan hebben straks een stuk om het in de diepte over te hebben later.

Dit idee is eerder opgeworpen vanuit verschillende partijen in de PS. Daarbij wezen GS erop dat dit het beste kan worden besproken als de OD’s zelf op de agenda staan. De kadernota is een mooi moment om deze vraag richting de Omgevingsdienst in te dienen.


Vandaar het volgende Amendement Pilot onafhankelijk onderzoek Omgevingsdienst, mede ingediend door SP


besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit:

aan de tekst:

De zienswijze op de voorgestelde kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vast te stellen.”

de volgende zin toe te voegen:

“met inachtneming van de navolgende vraag aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord om te onderzoeken:

  • hoe in toekomstige situaties, waarbij kwetsbare belangen als natuur en gezondheid in het geding zijn, én er grote twijfels zijn vanuit maatschappelijke organisaties, er (naast de informatie van de aanvrager) op verzoek van die organisaties contra-expertise of eigen onderzoek door OD ingeschakeld kan worden om tot een volledig geïnformeerd besluit te kunnen komen,
  • hoeveel (gehonoreerde) verzoeken de OD per jaar verwacht en welke kosten per onderzoek daaraan verbonden zijn;
  • en de resultaten van die verkenning zodra mogelijk toe te sturen aan PS.”

Dank u wel

[1] https://www.binnenlandsbestuur...; https://www.trouw.nl/duurzaamh...

[2] https://www.ftm.nl/artikelen/l... en https://www.ftm.nl/artikelen/i...

[IK1]Voor de overige 3 fte wordt gevraagd om een bedrag van € 300.000 per jaar, te verdelen over alle deelnemers. De provincie wordt gevraagd voor 37% mee te betalen. De huidige onderbouwing in verschillende beleidstukken voor de vergadering van algemeen bestuur op 9 december 2020, is ons inziens teveel gericht op de gemeenten en laat niet goed de toegevoegde waarde zien voor de provincie. Daarnaast geeft de OD NHN zelf aan dat de omgevingsadviseur gezien moet worden als een rol en niet als een functie. Wij gaan graag in gesprek met de OD NHN over de rol van de omgevingsadviseur en de advisering vooral op het gebied van natuur. Op basis van de opgedane ervaringen in 2021 zullen wij een nieuw en goed onderbouwd voorstel op zijn merites beoordelen