Geen lobby BRS voor versoe­peling geluidsnorm lucht­vaart­geluid in Omge­vingswet


8 maart 2021

Voorzitter, Politiek is het maken van keuzes.

Niet altijd gemakkelijk, niet altijd populair. Maar helder, eerlijk en duidelijk.

Niet altijd onbegrensd. Vaak zijn er wetten, regels, normen of afspraken die er voor zorgen dat de keuzeruimte niet ten koste mag gaan van bepaalde zaken. Zaken die van dusdanig belang zijn dat ze een kader vormen waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn normen en regels ten behoeve van de leefbaarheid, de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners.

De Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet voorziet erin dat luchtvaartgeluid zwaarder meeweegt bij het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting dan voorheen. De reden hiervan is dat in de eerdere rekenregels in de Wet geluidhinder de hinderlijkheid van het luchtvaartgeluid en het aandeel daarvan in het gecumuleerde geluid werd onderschat. Er is sprake van “een aanmerkelijk hoger percentage ernstige hinder dan voordien werd aangenomen.”

Met als gevolg dat het bouwen van woningen in een groot gebied rondom Schiphol onmogelijk dreigt te worden. Dit komt doordat het akoestisch leefklimaat van de hele regio “tamelijk slecht” tot “zeer slecht” wordt.

Dus kiezen: meer vliegen of meer woningen bouwen, eigenlijk best simpel. Niet daarvoor de al eerder genoemde regels, normen of afspraken laten wijken. Die zijn opgesteld om de leefbaarheid, de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen.

Niet vragen om de situatie terug te brengen naar de tijd dat de geluidsnormen geen recht deden aan de daadwerkelijke overlast waaraan onze burgers blootgesteld worden. Er niemand er nog serieus over nadacht hoeveel vluchtbewegingen er echt nodig zijn voor de connectiviteit van de regio. Of voor de Nederlandse economie. De tijd dat meer automatisch als beter werd gezien, het maakt niet uit ten koste waarvan.

Voorzitter, die tijd begint nu toch wel langzaam maar zeker aan z’n houdbaarheidsdatum te komen? De landelijke verkiezingsprogramma’s van meerdere partijen beginnen daar nu toch ook echt langzaam blijk van te geven.

Er wordt op dit moment (voor hen die zich afvragen waarom dit juist nu actueel is) een impactanalyse uitgevoerd naar de mogelijke gevolgen van de actualisering van de rekenregel. Voorlopig geldt de oude norm weer, die gezondheid onvoldoende meeneemt. En voor hen die denken dat onze inwoners hierom gevraagd hebben: de inwoners van Noord-Holland zijn hier duidelijk over. Bij een publieksonderzoek als onderdeel van de ontwikkeling van de provinciale Omgevingsvisie kenden zij van alle 29 voorgelegde uitdagingen het laagste belang toe aan ‘meer vluchten mogelijk maken op Schiphol’. Het is maar dat we het weten.

Het vervolg laat zich raden: de norm wordt versoepeld en met dank aan de grote bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet gaan we woningbouw aanvaardbaar achten in de ongezonde gebieden rondom Schiphol. Geen duidelijke keuze voor wonen in een gezonde leefomgeving.

En daarom die ik deze motie vreemd aan de orde van de dag in met als dictum:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • bij de BRS ervoor te pleiten niet verder te lobbyen voor een versoepeling van de geluidsnorm voor luchtvaart in de Aanvullingsregeling geluid van de Omgevingswet;

en gaan over tot de orde van de dag.