Noodhulp opvang­centra wilde dieren


29 juni 2020

Voorzitter,

Meeste dierenleed is voor burgers verborgen. Maar als we er direct mee geconfronteerd worden, dan willen we helpen. Iedereen heeft wel eens een dier in nood gezien. Aangereden of uitgedroogd. De wet verplicht ons om die dieren te helpen, door professionele dierenverzorgers in te schakelen.

De tienduizenden telefoontjes per jaar van burgers die een dierenambulance laten rijden, spreken boekdelen.

Maar meeste mensen weten niet wat er na zo’n telefoontje allemaal moet gebeuren.

Wilde dieren in nood komen uiteindelijk terecht bij een van de 13 regionale wildopvangcentra van Noord-Holland.

Daar vindt vaak een wekenlange, intensieve verzorging plaats.

En daar werken vrijwilligers keihard voor.

Wildopvangcentra hebben wel wettelijk allerlei taken, maar de overheid zet daar geen vergoeding tegenover.

Ze hadden het voor de coronacrisis al moeilijk, en nu komt daar een klap bovenop.

De motie die we met brede steun van collega’s gaan indienen vraagt daarom om financiële noodhulp van de provincie.

Voor iedereen die nu denkt: Maar wat heeft dat met de provincie te maken?

Ik zal het u uitleggen.

Want de indieners van deze motie hebben niet willekeurig een sympathieke sector uitgelicht.

We hebben zorgvuldig gekeken naar drie zaken:

1. Is er sprake van extra nood door de coronacrisis?

Ja. Opvangcentra hadden het dus al moeilijk. Nu vallen ook de vrijwilligers en de schaarse inkomsten weg, terwijl de kosten stijgen.

De opvangcentra hebben de afgelopen periode veel rondgemaild en gebeld. Alles om aandacht te vragen voor hun situatie. Gelooft u mij, het feit dat ze dat nu doen zegt genoeg.

Ze werken dag en nacht. Keihard. Ze hebben geen tijd voor lobby. Als ze nu van zich laten horen, weet je dat het water ze aan de lippen staat.

Voorzitter, dan de tweede vraag.

2. Is er sprake van provinciale taken?


Ja.

De provincie geeft ontheffingen aan opvangcentra voor wilde dieren en zorgt voor handhaving. Kan de link met de provincie nóg directer zijn, vraag ik me dan af?

Daarnaast:

Natuurbescherming is een kerntaak van de Provincie. Wildopvangcentra leveren een bijdrage aan biodiversiteit en helpen ook bedreigde diersoorten, zoals weidevogels.

Bovendien zorgen de opvangcentra voor broodnodige natuureducatie. Dat biedt steun aan de provinciale natuurdoelen en het bijbehorende draagvlak.

Ook zijn opvangcentra plekken voor arbeidsparticipatie. Een plek waar ouderen, mensen met een beperking en mensen met een rugzakje vervulling kunnen vinden.
De provincie is aan zet om te voorkomen dat dat wegvalt. Ook omdat de opvang van wilde dieren gemeentegrenzen overschrijdt.

En ten slotte de derde vraag:

3. Is er sprake van meerwaarde als de provincie te hulp schiet?

GS heeft vanaf het begin gezegd: bij coronasteun kijken we waar we als provincie van toegevoegde waarde kunnen zijn. Daar waar gemeenten en het Rijk niets of nauwelijks doen.

Nou beste mensen, als er een casus is waar sprake is van leemte waar de provincie in kan springen, dan is het wel bij de wildopvangcentra. Weer dreigen ze door alle overheden vergeten te worden.

Voorzitter. Afrondend spreek ik via u even die paar collega Statenleden aan die nog twijfelen over deze motie

Als u zonder dekking een handtekening zet voor een miljoenensteun voor specifiek sportkantines en dorpshuizen, dan kan je het als volksvertegenwoordiger niet maken om vervolgens tegen al die dierenverzorgers te zeggen: “nee jongens, jullie verdienen onze steun niet”.

Terwijl daar de provinciale rol juist meer voor de hand ligt.

Voorzitter.

Wij hebben dit niet politiek willen spelen. Hulp bieden aan deze sector zou – zoals net geschetst – zo logisch moeten zijn, dat we hoopten dat GS zelf met een voorstel zou komen.

In mijn gesprekken met GS werd echter keer op keer aangegeven dat ze vonden dat er geen mandaat lag vanuit PS.

Beste GS, dat mandaat zult u vandaag nog krijgen. Hopelijk met de grootst mogelijk meerderheid.

Als PvdD geven we mee – en dat zullen meer ondertekenaars ongetwijfeld ook doen – dat GS voortvarend aan de slag moet gaan en een substantieel bedrag moet uitrekken. Stichting Dierenlot heeft uitgerekend dat ongeveer 195.000 euro nodig zou zijn. We geven GS mee om een flink deel daarvan te dekken.

Ik ben erg trots dat er een handtekening staat van een overweldigende meerderheid van Provinciale Staten. Samen met SP, PVV, FvD, 50PLUS/PvdO, PvdA, D66 én GroenLinks dienen wij daarom een motie vreemd in met het volgende dictum:

gehoord de discussie,

spreken uit dat:

  • ook opvangcentra voor wilde dieren steun van Provincie in coronatijd verdienen;

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

  • gelet op de urgentie van de problematiek, het volgende te doen om in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp te bieden;
    • te onderzoeken of deze steun kan voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de motie over het noodfonds sociale infrastructuur, waarin onder andere wordt gesproken van cofinanciering door gemeenten, het bovenlokale belang en een urgente financiële situatie veroorzaakt door de corona-maatregelen en hierover PS te informeren;
    • als niet wordt voldaan aan deze voorwaarden, en financiële en organisatorische steun alsnog gerechtvaardigd is op basis van de taken en inzet van de provincie voor dierenopvang-organisaties, hiervoor uiterlijk bij de begroting 2021 een voorstel aan PS voor te leggen;
    • deze extra steun te dekken uit Programma Ruimte, onderdelen Landbouw en Economie.

En gaan over tot de orde van de dag.

En aan mensen die meekijken: zoek vandaag nog een opvangcentrum en doneer wat je kan. Je geld wordt goed besteed.

Dank u wel.