Op de bres voor de Lutkemeer


PvdD, CU, FvD

14 september 2020

Ja voorzitter,

Eigenlijk twijfelde ik oorspronkelijk om hier vandaag te gaan staan, maar de ontwikkelingen van vorige week hebben van lichte aarzeling het erkennen van een noodzaak gemaakt. Verzet van Amsterdamse burgers afgelopen maandagmorgen in de Lutkemeerpolder en ’s avonds bij de Stopera laten zien dat tijden veranderen, en dat noopt mij tot een oproep.

Want, een uniek stukje Noord-Hollands landschap dreigt verloren te gaan. Kleigrond in plaats van het alomliggende veen, extra vruchtbaar naast het unieke aspect. Uniek cultuurhistorisch gezien als onderdeel van het scheggenlandschap uit het wereldvermaarde Amsterdamse Uitbreidingsplan van 1934, maar ook een unieke gelegenheid voor toekomstbestendige duurzame landbouw en recreatiemogelijkheden voor de stedeling van de 21ste eeuw. Oud en nieuw die elkaar versterken! Maar die kans gaat verloren als er eenmaal bulldozers aan het werk zijn geweest. Is dat nu de best denkbare locatie voor een bedrijventerrein? Ik vraag het me niet eens af, het lijkt me duidelijk!

Onderzoekers van de Wageningen University & Research (WUR) (de EFB’ers onder ons herinneren zich de inspreker) hebben berekend dat de totale waarde van de ecosysteemdiensten in het gebied tot 8,6 miljoen Euro kunnen rijken, met daarbovenop nog potentie tot waardevermeerdering door de groei van voedselprojecten en biodiversiteit.

En het verzet breidt zich steeds meer uit, in plaats van dat het met de jaren afneemt. En dan nog niet eens vanuit het Not in my backyard principe, maar boeren burgers en ondernemers (die zijn hier de buitenlui) die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door lokaal regionale initiatieven te ontplooien: de bio-polder als burgerinitiatief waar Noord-Hollanders zich niet gekend voelen in het spel tussen overheid en markt. Zelf je leefomgeving op een ondernemende, coöperatieve en bewuste wijze definiëren. Burgerinitiatief omdat de plannen van toen niet meer toereikend zijn voor de wereld van nu.

En dan te horen krijgen dat ze misschien wel goede ideeën hebben, maar dat ze te laat zijn, terwijl de timing van de plannen zich juist laat het best laat omschrijven als gedateerd. Wie heeft hier nu een slechte timing? De noodzaak van dit soort terreinen kan immers alleen onderschreven worden wanneer men economie ziet als louter een boekhoudkundige exercitie op korte termijn. En men alle andere bijdragen aan de lokale en regionale economie buiten beschouwing laat.

Zelfs de boeren, die we allemaal zeggen zo’n warm hart toe te dragen, worden het slachtoffer van de verdozing en de uitverkoop van het landschap. De menselijke maat verpulverd door groot, groter grootst…

En dat allemaal terwijl er een rechtskundig advies ligt waarin wordt geconcludeerd dat er voldoende zwaarwegende redenen zijn om de Lutkemeerpolder te behouden en het nog niet te laat is om de plannen te heroverwegen. En het feit dat er nog steeds leegstand is op bestaande bedrijventerreinen.

Dit is niet te laat, dit is een uitgelezen moment om in gesprek te gaan met deze partijen en een serieus onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden voor een toekomstbestendig ontwikkelingsperspectief voor dit unieke gebied.

Als kwart eigenaar van verantwoordelijk vastgoedontwikkelaar SADC kan de Provincie Noord-Holland deze overwegingen toch niet geheel aan zich voorbij laten gaan?

En daarom dien ik samen met de fracties van Forum voor Democratie en ChristenUnie deze motie in met het volgende dictum:

verzoeken GS om:

 • op zo kort mogelijke termijn in gesprek te treden met gemeente Amsterdam, SADC betrokken burgers en ondernemers, om nog een keer zorgvuldig te kijken naar mogelijke alternatieven voor de omvorming van dit deel van de Lutkemeerpolder voor bedrijven, en naar de mogelijkheden om groen en biologische landbouw in Lutkemeerpolder te behouden en te ontwikkelen;
 • daarbij in ieder geval ook mee te nemen:
  - de gevolgen van de coronacrisis en de opgaven rondom landbouw- en voedseltransitie en biodiversiteit;
  - verkenning van mogelijkheden bestaande locaties beter en efficiënter te benutten als alternatief voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Lutkemeer III;
  - serieuze verkenning van mogelijkheden voor Plan Biopolder in de Lutkemeerpolder;
  - gedegen onafhankelijk onderzoek (bijvoorbeeld in samenwerking met WUR) naar de kosten en baten om van verdere plannen voor bedrijventerrein af te wijken, waarbij ook klimaatadaptatie, biodiversiteit, landschappelijke waarde en duurzaam lokaal geteeld voedsel serieus worden meegewogen;
 • PS vervolgens zo snel mogelijk in detail te informeren over de resultaten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Fotografie: Robby Hiel