Gang van zaken hand­having vernie­tiging leef­gebied beschermde dier­soorten bij Circuit Zandvoort


14 september 2020

Voorzitter,

Vooraf even belangrijk om te melden: deze versie van de in te dienen motie is aangepast aan de hand van de opmerkingen die we via de ambtelijke toets kregen. Het gebeurt weleens dat GS op een verouderde versie van de motie reageert. Vandaar de ‘heads up’. Ik heb vandaag speciaal voor gedeputeerde Rommel lippenstift op. Die schijnt me dan vriendelijker te vinden en ik wil vandaag alleen heel vriendelijk zijn. Hopelijk helpt het een beetje.

Dan naar de inhoud.

Wij wilden deze motie ook liever niet indienen. De bedoeling was alles in de afgelopen commissievergadering te bespreken. Helaas had de vervanger van de verantwoordelijke gedeputeerde op veel vragen geen antwoord en verwees hij naar het vervolgproces, met de boodschap in de trant van: “Jullie zijn te vroeg, wacht nou nog even tot ontwerpontheffing.”

Dat was drie weken geleden.

Sinds eind vorige week ligt er een ontwerp ontheffing en er wordt in de wandelgangen nu juist beweerd dat we te láát zijn.

Ondertussen blijven vragen en verzoeken onbeantwoord. Vandaar nu deze motie vreemd.

Specifiek missen we nog informatie over twee onderdelen:

1. In juni besloot de OD nog dat er wel alternatieven mogelijk zijn voor het asfaltgranulaat. Na minder dan een maand, na één reactie van het Circuit, stelde OD opeens dat er geen goede alternatieven zijn. Maar het is tot nu toe niet sterk gemaakt dat álle alternatieven goed gewogen zijn.


2. De vraag hoe het argument van ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ nu is gewogen in relatie tot de extra tribunes, met inachtneming van o.a. de gevolgen van de coronacrisis. Ontwerp-ontheffing Wet Natuurbescherming van 7 september 2020 gaat daar ook niet op in.

Voorzitter en dan nog een punt over leren van het verleden.

Het blijft wonderlijk dat het Circuit eind 2019, toen ze een ontheffing kregen voor de extra tribunes, blijkbaar nog niet had nagedacht over hoe die veilig te bouwen. Dat ze dan ergens begin 2020 denken ‘oh, oeps, zo gaat het toch niet lukken, we moeten maar asfaltgranulaat gaan storten’. En dan in plaats van eerst daarvoor de juiste procedure te doorlopen, ze maar de boel volstorten.

Ongeacht wet- en regelgeving, het voelt toch wat onfatsoenlijk. En nu wil GS die handeling nog achteraf legaliseren ook. Dat is precies niet het signaal dat je af wilt geven aan burgers en bedrijven, als het om zorg voor onze kwetsbare leefomgeving gaat.

Wat kunnen wij als provincie dan concreet hiervan leren? Nou, in ieder geval dat de OD meer toezicht moet gaan houden bij komende werkzaamheden van het Circuit. De storting van asfaltgranulaat gebeurde immers al in de periode van januari tot maart 2020. De OD had niets door. OD lijkt er pas achter te zijn gekomen door een melding van Stichting Natuurbehoud, die zo slim was om wat dronebeelden van het Circuit zelf te bekijken.

We mogen niet ook nog zorgvuldig toezicht op de al zware belaste schouders van burgers leggen. Daarom ook een verzoek aan GS in de motie, want alleen GS kan de OD aansporen tot vakere controles.

Namens ChristenUnie en SP dienen wij een Motie Vreemd aan de Orde van de Dag in met het volgende dictum:

gehoord de discussie,

dragen GS op om:

  • in het kader van zorgvuldigheid, een rapport te laten maken, uitgevoerd door een onafhankelijk, niet door CZ gekozen bureau, waarin alle meer ecologisch gunstige alternatieven voor de fundering van een tribune in beeld worden gebracht en afgewogen;

  • meer gedetailleerde informatie aan PS te geven over de gang van zaken rond het besluit over zicht op legalisering en uiteindelijke ontwerpbesluit over ontheffing Wnb (7 september 2020), waarin o.a. het volgende wordt besproken:

    • hoe het kan dan in een periode van minder dan een maand, na één reactie van CZ, de beoordeling van OD bijna volledig verandert en er hele andere conclusies worden getrokken;

    • uitvoerige, onafhankelijke onderbouwing (met achterliggende wetenschappelijke stukken) van de aanname dat alle alternatieve, tijdelijke vormen van fundering een groter negatief effect zouden hebben op de habitat van de bedreigde diersoorten dan de halverharding met asfaltgranulaat;

    • hoe het argument van ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ is gewogen in relatie tot de extra tribunes, met inachtneming van o.a. de gevolgen van het coronacrisis en het feit dat de coronacrisis heeft laten zien dat F1 ook zonder of met minder publiek doorgang kan vinden (ontwerp-ontheffing Wnb van 7 september biedt daar namelijk ook geen inzicht in);

en verzoeken GS om:

  • te onderzoeken of het mogelijk is dat zolang werkzaamheden op het terrein van CZ plaatsvinden, extra onaangekondigde controles te laten verrichten door OD;
  • komende tijd kritischer te kijken naar afwegingen van belangen in deze zaak en hoe het grote belang van natuur en diersoorten beter kan worden gewaarborgd.

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Op de bres voor de Lutkemeer

Lees verder

Tweede Begrotingswijziging: hengelen en afronden Natuurnetwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer