Motie Vreemd inzake vernie­tiging leef­gebied beschermde dier­soorten bij Circuit Zandvoort


14 september 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 september 2020 te Haarlem, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag inzake vernietiging leefgebied beschermde diersoorten bij Circuit Zandvoort (CZ);

constaterende dat:

 • CZ asfaltgranulaat heeft laten storten in een leefgebied van beschermde diersoorten;
 • eerder dit jaar door GS en OD NHN is vastgesteld dat ongeveer vier voetbalvelden leefgebied van beschermde diersoorten permanent of langdurig zijn aangetast;
 • volgens natuurorganisaties zelfs bij mogelijkheden tot herstel, dat herstel van leefgebied tot 20 jaar kan duren;
 • het CZ hier vooraf geen ontheffing voor heeft gekregen;
 • door de OD in juni is vastgesteld dat met deze handeling van CZ de wet is overtreden;[1]
 • de storting van asfaltgranulaat al in de periode van januari tot maart 2020 gebeurde, maar dat OD er pas achter kwam na oplettendheid van natuurorganisatie Stichting Natuurbehoud;

overwegende dat:

 • het CZ eerder een ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb) heeft gekregen om tijdelijk bedreigde diersoorten te verstoren en hun leefgebied aan te tasten voor de bouw van extra tribunes;
 • door het CZ en provincie Noord-Holland eerder gesteld werd dat de aantasting van het leefgebied van deze dieren als tijdelijk moet worden opgevat en dat o.a. daarom de ontheffing te verantwoorden was; [2]
 • het al slecht gaat met kwetsbare natuur en diersoorten in Nederland;
 • de provincie verantwoordelijk is voor bescherming van de natuur en daarin levende dieren en een zorgplicht heeft;
 • er in een brief (17 juni 2020) aan CZ door OD NHN aangegeven is dat de OD al begin 2020 kenbaar heeft gemaakt dat zij - hangende de beroepszaken met betrekking tot de in 2019 afgegeven Wnb-ontheffing - geen nieuwe verzoeken om besluiten hierover in behandeling zou nemen;
 • er in diezelfde brief duidelijk wordt dat OD terughoudendheid heeft geadviseerd, “gezien vele bezwaarzaken, voorlopige voorzieningen en de nog komende beroepszaken”;
 • we nu toch weer in een ontheffingstraject zitten en er sinds 7 september een ontwerpbesluit voor een ontheffing is om achteraf de storting van asfaltgranulaat toch te legaliseren;
 • in de stap ervoor voor PS niet duidelijk is gemaakt of, en zo ja welke, onafhankelijke onderzoeken (niet uitgevoerd door een door CZ gekozen bureau) zijn gebruikt om het besluit voor zicht op legalisering te onderbouwen, en hoe bij de besluitvorming rekening is gehouden met veranderende omstandigheden door coronacrisis;
 • ook in het ontwerpbesluit van 7 september dat niet duidelijker is geworden;
 • het van groot belang is om bij activiteiten die schadelijk zijn voor de natuur een degelijk en onafhankelijk onderzoek te doen naar alternatieven die minder schadelijk zijn voor de natuur;
 • er door de natuurorganisaties alternatieven zijn aangedragen die door CZ of OD niet volledig zijn onderzocht en/of technisch uitgewerkt;

gehoord de discussie,

dragen GS op om:

 • in het kader van zorgvuldigheid, een rapport te laten maken, uitgevoerd door een onafhankelijk, niet door CZ gekozen bureau, waarin alle meer ecologisch gunstige alternatieven voor de fundering van een tribune in beeld worden gebracht en afgewogen;

 • meer gedetailleerde informatie aan PS te geven over de gang van zaken rond het besluit over zicht op legalisering en uiteindelijke ontwerpbesluit over ontheffing Wnb (7 september 2020), waarin o.a. het volgende wordt besproken:

  • hoe het kan dan in een periode van minder dan een maand, na één reactie van CZ, de beoordeling van OD bijna volledig verandert en er hele andere conclusies worden getrokken;

  • uitvoerige, onafhankelijke onderbouwing (met achterliggende wetenschappelijke stukken) van de aanname dat alle alternatieve, tijdelijke vormen van fundering een groter negatief effect zouden hebben op de habitat van de bedreigde diersoorten dan de halfverharding met asfaltgranulaat;

  • hoe het argument van ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ is gewogen in relatie tot de extra tribunes, met inachtneming van o.a. de gevolgen van het coronacrisis en het feit dat de coronacrisis heeft laten zien dat F1 ook zonder of met minder publiek doorgang kan vinden (ontwerp-ontheffing Wnb van 7 september biedt daar namelijk ook geen inzicht in);

en verzoeken GS om:

 • te onderzoeken of het mogelijk is dat zolang werkzaamheden op het terrein van CZ plaatsvinden, extra onaangekondigde controles te laten verrichten door OD;
 • komende tijd kritischer te kijken naar afwegingen van belangen in deze zaak en hoe het grote belang van natuur en diersoorten beter kan worden gewaarborgd.

en gaan over tot de orde van de dag.


Ines Kostic (Partij voor de Dieren)
Michel Klein (CU)
Remine Alberts (SP)


[1] “Samenvattend komen wij tot de conclusie dat er sprake is van overtreding van art. 3.5, vierde lid van de Wnb omdat rust- en voortplantingsplaatsen van de zandhagedis zijn aangetast en vernield.”

[2] ODNHN schrijft in haar voornemen voor last onder dwangsom (17 juni 2020): “De beoordeling van de aangevraagde activiteiten, de toetsing van mogelijke andere bevredigende oplossingen, en de rechtvaardiging door dwingende redenen van groot openbaar belang, hebben dan ook nadrukkelijk slechts betrekking op de zeer tijdelijke aantasting van de rust- en verblijfplaatsen, en niet op een (half)verharding van die gebieden, en het jarenlang ongeschikt blijven van deze gebieden.”


Status

Aangehouden

Voor

Tegen