Motie Pont Ilpendam-Landsmeer in de vaart houden


CU, PvdD, SP, D66, PvdA, GL, VVD

14 september 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 september 2020,

constaterende dat:

- de pont over het Noord-Hollandskanaal tussen Ilpendam en Landsmeer een belangrijke functie vervult voor fietsers en landbouwverkeer;
- de gemeente Waterland al eerder heeft moeten besluiten niet meer bij te dragen in de kosten voor de pont;
- de gemeente Landsmeer ook wil bezuinigen op de pont;
- de pont een verbinding vormt over provinciale waterinfrastructuur;

overwegende dat:

- het opheffen van de pont grote gevolgen voor de inwoners van o.a. Ilpendam en Landsmeer zal hebben;
- dat omrijden van landbouwvoertuigen extra uitstoot met zich mee brengt;
- bij de herinrichting in 2018 van de busbaan langs de N235 veel moeite is gedaan om de pont goed in te passen;
- de pont onderdeel uit maakt van het totale provinciale fietsnetwerk;
- de provincie daarmee een belang heeft bij de verbinding;

roept het college van GS op:

- met de gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de pont in de vaart te houden;
- daarbij ook te kijken naar creatieve oplossingen zoals bijdragen vanuit het bedrijfsleven;
- daarbij eveneens te bekijken welke rol de provincie zou kunnen spelen;
- PS over de uitkomsten te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

allen

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vreemd inzake vernietiging leefgebied beschermde diersoorten bij Circuit Zandvoort

Lees verder

Motie Handhaven ambitie NNN

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer