Motie Pont Ilpendam-Landsmeer in de vaart houden


CU, PvdD, SP, D66, PvdA, GL, VVD

14 september 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 september 2020,

constaterende dat:

- de pont over het Noord-Hollandskanaal tussen Ilpendam en Landsmeer een belangrijke functie vervult voor fietsers en landbouwverkeer;
- de gemeente Waterland al eerder heeft moeten besluiten niet meer bij te dragen in de kosten voor de pont;
- de gemeente Landsmeer ook wil bezuinigen op de pont;
- de pont een verbinding vormt over provinciale waterinfrastructuur;

overwegende dat:

- het opheffen van de pont grote gevolgen voor de inwoners van o.a. Ilpendam en Landsmeer zal hebben;
- dat omrijden van landbouwvoertuigen extra uitstoot met zich mee brengt;
- bij de herinrichting in 2018 van de busbaan langs de N235 veel moeite is gedaan om de pont goed in te passen;
- de pont onderdeel uit maakt van het totale provinciale fietsnetwerk;
- de provincie daarmee een belang heeft bij de verbinding;

roept het college van GS op:

- met de gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de pont in de vaart te houden;
- daarbij ook te kijken naar creatieve oplossingen zoals bijdragen vanuit het bedrijfsleven;
- daarbij eveneens te bekijken welke rol de provincie zou kunnen spelen;
- PS over de uitkomsten te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

allen

Tegen