Motie Handhaven ambitie NNN


CU, PvdD, SP

14 september 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 september 2020, ter bespreking van agendapunt 9, Tweede begrotingswijziging 2020 (VD-40),

overwegende dat:

- er een opgave ligt om voor 2027 de NNN af te ronden door nog circa 5.600 hectare nieuwe NNN te ontwikkelen door nieuwe natuurgebieden te realiseren en het verbinden van bestaande gebieden;
- het Natuurnetwerk Nederland (NNN) daarmee een grote bijdrage moet leveren aan het biodiversiteitsherstel;
- de coalitie zich middels het coalitieakkoord heeft uitgesproken om in deze collegeperiode 3.000 hectare nieuwe NNN te realiseren;

constaterende dat:

- GS in de brief “Stand van zaken Natuurnetwerk Nederland” van 9 april 2020 een voorschot lijkt te nemen op het verkleinen van de afgesproken ambitie;
- enkele partijen hier tijdens de vergadering van de commissie NLG op 24 augustus jl. voorzichtig positief op reageerden;

voorts overwegende dat:

- het belangrijk is dat de Staten het college van GS aan de opdracht uit het coalitieakkoord houden;
- het voor zowel de biodiversiteit als voor de voedselproductie (o.a. bestuiving van gewassen) als voor de klimaatopgave als voor de kwaliteit van de leefomgeving onwenselijk is om hierop te beknibbelen;

spreekt uit dat:

- binnen deze collegeperiode niet beknibbeld mag worden op de geformuleerde ambitie om 3000 hectare nieuwe NNN te realiseren,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Pont Ilpendam-Landsmeer in de vaart houden

Lees verder

Motie RES: Onderzoek Zon-op-dak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer