Motie RES: Onderzoek Zon-op-dak


CU, PvdD, CDA

5 oktober 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieên - RES (VD-45),

overwegende dat:

• er twee concept-RES-sen zijn samengesteld met veel potentiële locaties voor het realiseren van “zon op dak”;
• het PBL in zijn tussentijdse analyses van de voorlopige concept-RES-sen constateert dat netbeheerders en marktpartijen vraagtekens zetten bij de hoge verwachtingen, o.a. vanwege het netwerk;
• “zon op dak” een vorm van duurzame energieopwekking is die nauwelijks op maatschappelijke weerstand stuit;

van mening dat:

• we er alles aan moeten doen om te zorgen dat de potentie van “zon op dak” maximaal benut kan worden;

geven de volgende “wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in NH Zuid en NH-Noord mee:

• werk concreter uit hoe reëel het potentieel van grootschalig “zon op dak” is, rekening houdend met o.a. de mogelijkheden van het net andere praktische beperkingen;
• onderzoek op welke manier belemmeringen voor “zon op dak” opgelost kunnen worden,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, CDA, GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

PVV