Motie RES: Parti­ci­patie voor iedereen


CU, PvdD, CDA

5 oktober 2020

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10, Concept-Regionale Energiestrategieën - RES (VD-45),

constateren de dat:

• er door vele maatschappelijke organisaties in een participatief proces twee concept-RES-sen zijn samengesteld;
• de rol van de gewone burger daarin veelal nog beperkt is geweest;
• in het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project [1];
• de opbrengst van wind- en zonneparken nu echter vaak vooral terechtkomt bij grote bedrijven en bewoners met voldoende vermogen om mee te investeren [2];
• o.a. CE Delft heeft uitgerekend dat de mensen met laagste inkomens relatief meer betalen voor het klimaatbeleid dan de hoogste inkomens, terwijl de laagste inkomens het minst profiteren van de baten (zoals subsidies) [3];

voorts constaterende dat:

• beide concept-RES-sen het doel 50% lokaal eigenaarschap benoemen;
• deze doelstelling nog niet concreet is uitwerkt;
• bekende modellen van financiële participatie vaak uitgaan van een investering in een project;
• niet iedere omwonende in staat is financieel te participeren;
• in ieder van de 30 RES-regio’s vanuit de Participatiecoalitie een team van lokale vertegenwoordigers van de Natuur- en Milieufederaties en Energie Samen beschikbaar is voor advies en ondersteuning bij participatieve planvorming, beleidsvorming en projectuitvoering, zorgvuldige inpassing met aandacht voor natuur en landschap en invulling van de ambitie uit het Klimaatakkoord waarbij burgers zoveel mogelijk meeprofiteren [41;
• het meeprofiteren van groot belang is voor lokaal draagvlak van de energietransitie en voor een gezonde samenleving en een economie waarin iedereen meetelt [5];
• de Participatiecoalitie veel kennis en ervaring heeft over hoe dit aan te pakken en haar diensten aan de provincie wil aanbieden;

van mening dat:

• het van belang is dat zo veel mogelijk burgers betrokken worden bij keuzes die van invloed zijn op hun leefomgeving;
• ook omwonenden die niet kunnen investeren in een project zouden moeten kunnen delen in de opbrengsten;

geven de volgende “wensen en bedenkingen” ten behoeve van de uitwerking van de RES 1.0 in NH-Zuid en NH-Noord mee:

• stel in samenwerking met de Participatiecoalitie en in overleg met gemeenten een concreet plan op om ervoor te zorgen dat burgers in het kader van energietransitie zoveel mogelijk in lijn met de ambitie van het Klimaatakkoord - meeprofiteren;
• versterk de participatie van omwonenden; zowel de participatie in het proces als de mogelijkheden om te delen in de opbrengsten, waarbij opbrengstdeling niet alleen is voorbehouden aan omwonenden die in staat zijn om financieel te investeren,

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.klimaatakkoord. nl/participatie;
https://www.klimaatakkoord.nl/….

[2] https://nos.nl/nieuwsuur/artik...

[3] https://www.ce.nl/publicaties/…

http ://contentla.omroep.nl/urishieldv2/127m0266079f0bccefc2005f740b82000000.fbec6f8ba3Ob9cca68da7dfO7b3dd$bl/nos/docs/CEDeIftJL42_Wie%2Oprofiteert%2Ovan%2Ohet%2Oklimaatbeleid_def.pdf

[4] https://departicipatiecoalitie...

[5] https ://www.vpro. nl/program mas/tegenhicht/kijk/afleveringen/2017-2018/de-donuteconomiehtml
Status

Aangenomen

Voor

CU, PvdD, CDA, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

FvD, PVV