Motie RES: Advies van commissie m.e.r. meenemen in vervolg­proces


D66, PvdD, CDA

5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020 hebben kennis genomen hebbende van de statenvoordracht VD-45 concept-regionale energiestrategieën (RES NHZ en RES NHN);

constateren dat:

• de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) een advies uitgebracht heeft over de RES NHZ en RES NHN, waarin zij positief oordelen over de opbouw en milieu-informatie van de concept-RESsen NHZ en NHN;
• de commissie m.e.r. adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind);
• er nu een landelijke pilot loopt over hoe m.e.r. adviezen ingepast kunnen worden in het RES proces;

overwegen dat:

• de adviezen van de commissie m.e.r. waardevol zijn voor het slagen van het proces;
• de aandachtspunten van de commissie m.e.r. de provinciale rol in het RES-proces betreffen;

hebben de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES NHZ of concept-RES NHN:

• de adviezen van de commissie M.E.R. moeten zo goed mogelijk worden meegenomen in het vervolgproces door de samenwerkend partijen;
• bij behandeling van de RES 1.0 wordt gerapporteerd hoe hier uitwerking aan gegeven is,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, CDA, GroenLinks, VVD, FvD, PvdA, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

PVV