Kader­brief 2021


29 juni 2020

We kijken nu naar de toekomst voorzitter, naar 2021 en verder. We kijken verder dan technische bijstellingen. Verder dan de problemen die we in 2019 niet hebben opgelost. Zelfs verder dan de problemen van 2020 die niet aangepakt worden. We staan voor enorme uitdagingen. De komende jaren zijn van levensbelang. Deze zullen bepalen hoe leefbaar deze aarde nog voor ons blijft in de decennia erna. In dat licht heeft deze Kaderbrief wel wat weinig ambitie.

En nee voorzitter, het antwoord is niet het coalitieakkoord. Een akkoord tussen vier partijen, niet bekrachtigd door de Staten. Maar vooral geschreven op één bepaald moment in de tijd en op basis van hoofdlijnen. Daar staat geen uitweiding in over stikstof, landbouwgif, natuurinclusieve landbouw.

Deze Kaderbrief is wel voor de halve-termijn begroting. Inderdaad richting de helft, tussen de vorige en de komende verkiezingen. Alles moet straks wel zo’n beetje ingang gezet zijn, ook dat wat buiten de hoofdlijnen valt.
Richting geven is daarbij belangrijk, want de Covid-Moties 41 en 42 zijn als een blanco cheque van €110 miljoen richting GS gegaan. Je kan zeggen; geld is het probleem niet, sturing en controle erop wel.

Dat sturing en richting nodig is, is niet alleen een oproep van Urgenda of van MOBilisation for the Environment. Maar komt ook van De Nederlandse Bank. Op 20 juni jl. in het NRC riep Directielid Olaf Sleijens dat bij de Covid aanpak nu we de ‘economie toch gaat steunen met grote investeringen, doe het dan groen. Dan sla je twee vliegen in één klap’. Hij waarschuwt voor een veel grotere schok, dan bij de Covid, als we niet inzetten op duurzaamheid. Als dat geen oproep is richting de Begroting dat weet ik het niet.

En daarom het volgende amendement, die we samen indienen met 50Plus Partij van de Ouderen:

"besluiten om besluit 5 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

5. De Kaderbrief 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

 • Onder Hoofdstuk 2 “Trends en Ontwikkelingen” (p. 4) de zin

  “De Nederlandse en daarmee Noord-Hollandse economie is hard getroffen en vereist een snel herstel”

  te vervangen door:

 • “De Nederlandse en daarmee Noord-Hollandse economie is hard getroffen en vereist een snel groen herstel, waarbij economische groei niet per definitie het uitgangspunt is.”

- Einde amendement -

Het tijdperk van de ongebreidelde economische groei is ten einde, zeker voor handelsprovincie Noord-Holland. In 2014 gaf het IMF dit al aan. Zes jaar later zien we dat China, Amerika en het VK zich naar binnen keren. We zien het einde van een aantal delfstoffen. Transport en vervoer van goederen, dieren en mensen hebben hun limieten. Onze productiegerichte landbouw is onhoudbaar geworden. En de natuur en biodiversiteit kraken onder al dit geweld.

De Country Overshoot Day voor Nederland was dit jaar op 3 mei. 3 mei, de dag waarop wij meer natuurlijke grondstoffen hebben gebruikt dan de Aarde kan produceren. We zouden jaarlijks drie Aardes nodig hebben, om in onze behoefte te voorzien. Een enorme ecologische schuld. Vindt een partij als de VVD, dit een gezonde en evenwichtige begrotingen? Elke dag later leven we op de pof voor de 8 volgende maanden van het jaar. Er zit geen einde aan eerlijke welvaart, maar wel aan de oude economie.

Als je duurzaamheid in balans wilt meenemen - wat de kaderbrief beoogt - is meer nodig. Je moet niet alleen de macro-economische ontwikkelingen en impact moeten laten zien en meewegen in je financiële keuzes, maar ook ecologische ontwikkelingen. Klimaat, natuur, biodiversiteit, gezondheid en dierenwelzijn.

Naast een financiële begroting, moet ook een ecologische begroting zitten. Kloppen je financiën met je voetafdruk?

En daarom de volgende motie met het dictum:

"verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om;

 • in de toekomst een manier te vinden om binnen de kaderbrief ook een beeld te schetsten over maatschappelijke en ecologische consequenties van activiteiten, trends en ontwikkelingen en te kijken naar niet alleen economische, maar ook ecologische en leefbaarheidseffecten;
 • daarbij ook de mogelijkheden in beeld te brengen over hoe we naast een financiële begroting ook een ecologische begroting kunnen realiseren;
 • hierover bij de Begroting 2021 aan de Provinciale Staten te rapporteren

en gaan over tot de orde van de dag."

Voorzitter bovenstaande stuurt aan op het kijken met een iets andere bril. Dat hoeft niet direct geld te kosten. Maar kan wel een enorm verschil maken. De herstructurering van de IJsselmeervisserij staat al vermeld in de kaderbrief. De bijdrage die dit kan leveren voor de volksgezondheid niet.

Wild gevangen paling vormt een bron aan dioxines en PCB-achtige stoffen. Naast natuurlijk dat de paling zwaar bedreigd is. Herstructurering kan samenvallen met bescherming van deze dieren en volksgezondheid.

En daarom het volgende Amendement, die we samen indienen met 50plus Partij van de Ouderen:

besluiten om besluit 5 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

5. De Kaderbrief 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

 • Onderaan de tekst van “Regel T. Herstructurering IJsselmeervisserij” (p. 28) toe te voegen:

 • uit te werken welke kosten & baten en voor- en nadelen opschaling naar uitvoeringsniveau 3 heeft;
 • dit aan Provinciale Staten te doen toekomen;
 • Onder Hoofdstuk 2 “Trends en Ontwikkelingen” (p. 4) na de zin

  “Ook in financiële zin blijven onze ambities overeind staan.”

  de volgende zin toe te voegen:

  “We houden bij ons beleid ook rekening met dierenwelzijn.”

“Bij de herstructurering van de IJsselmeervisserij, neemt provincie Noord-Holland volksgezondheid serieus mee en geeft de aanpak van de aalvisserij waar mogelijk prioriteit bij de herstructurering.”

-- einde amendement --

De bescherming van de natuur is vormgegeven in de Wet natuurbescherming.

Proactief handelen, kost in het begin iets meer geld. Maar betaalt zich terug bij de uitvoering. Gelukkig kiest Gedeputeerde Staten al voor extra middelen voor niveau 2 bij de ODNHN, voor de uitvoering naar Faciliterend. Waarbij steekproefsgewijs gewerkt wordt. Dat is nodig, want de wetgeving is complex en zal ook bij niveau 2 in de praktijk juridische gebreken behouden. Een Proactieve overheid, gaat het gesprek aan en reikt de helpende hand. En slaat je niet achteraf in je gezicht.

De stap van niveau 2 naar niveau 3 is niet zo groot, maar maakt een enorm verschil bij de uitvoering.

En daarom de volgende motie, die we samen indienen met de SP, met het dictum:

"verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

 • uit te werken welke kosten & baten en voor- en nadelen opschaling naar uitvoeringsniveau 3 heeft;
 • dit aan Provinciale Staten te doen toekomen;

en gaan over tot de orde van de dag."


Ten slotte voorzitter,

Als vertegenwoordigers staat wij voor alle bewoners van Noord-Holland. Dat kunnen vaste inwoners zijn of die op doorreis of vakantie zijn. Uiteindelijk gaan wij over hun leefomgeving. Dat reikt veel verder dan van de 1,2 miljoen mensen die een stem hebben uitgebracht vorig jaar. Maar onze beslissingen gaan wel over de leefomgeving van miljarden leven wezens, waarvan slecht 2,8 miljoen van het menselijke soort zijn. Deze kaderbrief gaat over hen al. Al hun belangen dienen daarom in het politieke proces tot hun recht te komen. Óók de kader voor financiële uitgaven en activiteiten. Niet alleen voor de mens, maar voor hen al.
Maar u snapt het al voorzitter. Dat ontbreekt in deze kaderbrief.
Daarom het volgende amendement dat we samen indienen met FvD en de SP:

"5. De Kaderbrief 2021 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

 • Onder Hoofdstuk 2 “Trends en Ontwikkelingen” (p. 4) na de zin

  “Ook in financiële zin blijven onze ambities overeind staan.”

  de volgende zin toe te voegen:

  “We houden bij ons beleid ook rekening met dierenwelzijn.”

-- Einde amendement

En dank u voorzitter voor de tijd