Bijdrage MRA: Elkaar scherp houden voor een gezonde regio voor alle inwoners


4 juli 2022

We hebben het vandaag over hoe we geld van burgers de komende 4 jaar gaan besteden binnen de MRA. Ik zal namens onze fractie eerst iets op hoofdlijnen zeggen en vervolgens twee voorstellen doen om net even wat scherper ons mooie, groene Noord-Hollandse geluid mee te geven.

MRA is er voor samenwerking. En er zit grote kracht in samenwerking. Maar waar gebruiken we die kracht voor? Mensen willen schone lucht en water, een groene leefomgeving, een dak boven hun hoofd, eerlijk brood op de plank en een gezonde toekomst.

Dat kan alleen als we de transitie versnellen naar een systeem waarin we in harmonie met natuur en haar inwoners leven. Slim omgaan met geld van burgers, betekent dat we elke euro vanaf nu met die transitie voor ogen besteden. Dat geld verdient zichzelf terug.

Gelukkig erkent de MRA zelf dat we “voor urgente, grote en complexe opgaven staan en de leefkwaliteit onder druk staat.” Op papier ligt ook de ambitie om dat aan te pakken. Maar op welke manier dat terugkomt in de meerjarenbegroting is onduidelijk. In het algemeen is nu niet duidelijk waar de MRA geld voor begroot. Daarom onderschrijven we zowel GS als SP in hun oproep richting MRA om de doelen en plannen die achter de begroting zitten duidelijker te maken. CU dient straks namens ons hierover een amendement in.

Ons verzoek aan GS is ook: wees die krachtige stem binnen de Algemene Vergadering van de MRA, die pleit voor het maximaal investeren in transities naar een regio waarin het welzijn van de inwoners en hun leefomgeving – nu en in de toekomst - centraal staat.

Voorzitter,

We zien dat GS bezwaar heeft tegen een bezuiniging van Amsterdam op het Platform Economie.

GS geeft daarbij als argument “de huidige situatie van economische tegenwind” en een gentlemen’s agreement die gemaakt is.

Het is te begrijpen dat de provincie vraagtekens stelt bij deze keuze van Amsterdam. Maar de onderbouwing mag steviger.

Met de oude economie gaat het namelijk goed, want er is economische groei. Waar het wel slecht mee gaat is alles wat ons bestaan mogelijk maakt: onze natuur, water en ons klimaat. Juist daarom is een versnelde transitie naar een duurzame, brede welvaart-economie nodig. Onze eigen Uitvoeringsagenda Economie wijst zo mooi de weg, en ik citeer: “Iedere Noord-Hollander moet de mogelijkheid hebben om deel te nemen in de economie en bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling. Een economie die de brede welvaart versterkt, en geen schade toebrengt aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn.”

Dát zou hét argument van de provincie richting Amsterdam moeten zijn om de bezuinigingen te heroverwegen. Met ons amendement laten we de brief hierover beter aansluiten bij de provinciale ambities en herinneren we onze partners aan onze gezamenlijke ambities voor de transitie naar een groene economie.We willen de gedeputeerde daarin ook een steuntje in de rug geven.

Vandaar ons amendement Slimmer en groener omgaan met maatschappelijk geld bij MRA, die we samen met ChristenUnie en DENK indienen

besluiten om besluit 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen;

2. wensen en opvattingen naar voren te brengen, die per brief zullen worden toegezonden aan de voorzitter van de MRA, en zullen worden ingebracht door de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland in de Algemene Vergadering van de MRA die zal plaatsvinden op 16 september 2022, en die als volgt in de bij deze voordracht behorende conceptbrief van GS aan het MRA, inzake opmerkingen Noord-Holland betreffende de concept-meerjarenbegroting, te verwerken:

De volgende tekst op blz. 3 van de brief:

Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Zeker in de huidige situatie van economische tegenwind is dat niet wenselijk. Daarnaast wordt hiermee ook de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.”

Te vervangen door:

Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Hiermee wordt de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Gezien de verschillende crises die zich hebben opgestapeld, is er noodzaak om de transitie te versnellen naar een brede welvaart-economie, binnen ecologische grenzen. Om die transitie te versnellen kunnen bedrijven bijvoorbeeld positief worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen, en naast economische ook sociale en ecologische waarde toe te voegen. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.”

Voorzitter,

Tot slot. Als we met elkaar naar die toekomstbestendige regio met hoge leefkwaliteit willen, waar de MRA-Agenda het over heeft, moeten we dan bezuinigen op inspanningen die daaraan bijdragen?

Het antwoord is een logisch en helder ‘nee’!

Daarom de volgende motie Geen bezuinigingen MRA ten koste van klimaat en biodiversiteit

verzoeken GS;

  • om bij MRA in te brengen dat de provincie bezuinigingen op ‘transitieopgaven leefomgeving’ ongewenst vindt, als die ten koste gaan van MRA-inspanningen om de biodiversiteits- en klimaatcrises het hoofd te bieden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Dank u wel.