Amen­dement Slimmer en groener omgaan met maat­schap­pelijk geld bij MRA


PvdD, CU, DENK

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling van de voordracht Meerjarenbegroting MRA 2021-2024;

besluiten om besluit 2 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen;

2. wensen en opvattingen naar voren te brengen, die per brief zullen worden toegezonden aan de voorzitter van de MRA, en zullen worden ingebracht door de vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland in de Algemene Vergadering van de MRA die zal plaatsvinden op 16 september 2022, en die als volgt in de bij deze voordracht behorende conceptbrief van GS aan het MRA, inzake opmerkingen Noord-Holland betreffende de concept-meerjarenbegroting, te verwerken:

De volgende tekst op blz. 3 van de brief:

Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Zeker in de huidige situatie van economische tegenwind is dat niet wenselijk. Daarnaast wordt hiermee ook de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.”

Te vervangen door:

Als gevolg hiervan daalt nu het beschikbare budget voor de activiteiten van het MRA-Platform economie. Hiermee wordt de afspraak doorbroken dat Amsterdam en de provincie jaarlijks eenzelfde bedrag fourneren. Gezien de verschillende crises die zich hebben opgestapeld, is er noodzaak om de transitie te versnellen naar een brede welvaart-economie, binnen ecologische grenzen. Om die transitie te versnellen kunnen bedrijven bijvoorbeeld positief worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen, en naast economische ook sociale en ecologische waarde toe te voegen. Het zou tegen die achtergrond de voorkeur verdienen dat Amsterdam de eenzijdig afgekondigde bezuiniging weer ongedaan zou kunnen maken.”

Toelichting

De afspraak met Amsterdam is een gentlemen’s agreement en het gaat om extra budget (bovenop de reguliere bijdrage per inwoner) dat de gemeente Amsterdam in eerdere jaren voor activiteiten in het economisch domein ter beschikking heeft gesteld. Amsterdam heeft wellicht goede, maatschappelijke redenen om op dit dossier te bezuinigen.

Het is voor de provincie niet heel gebruikelijk zich te mengen in de democratische besluiten van een andere overheidslaag. Als ze dat wel doet moeten de redenen zwaarwegend zijn. In de oorspronkelijke tekst wordt naast een verwijzing naar de gentlemen’s agreement ook “de huidige situatie van economische tegenwind” als argument gebruikt. Het CBS meldde echter eind vorige maand dat de economie in 2022 in alle regio’s gegroeid is ten opzichte van een jaar eerder en aan het eind van het jaar zal nog steeds sprake zijn van economische groei.[1]

Waar het wel slecht mee gaat is onze biodiversiteit en klimaat. Juist omdat we met een biodiversiteits- en klimaatcrisis en zelfs mogelijke watercrisis te maken hebben, is een versnelde transitie naar een duurzame brede welvaart economie binnen de ecologische draagkracht van groot belang. Ook de MRA-Agenda verwijst naar de noodzakelijke transitie van de economie: “Een regionale economie die op de langere termijn internationaal succesvol is, is een schone economie. Daarnaast vraagt het waarborgen van een veilige leefomgeving met hoge leefkwaliteit dat we ons wapenen tegen klimaatverandering en dat we het gebruik en de inrichting van onze leefomgeving verduurzamen. De nationale ambitie is om in 30 jaar klimaatneutraal, volledig circulair en klimaatbestendig te zijn. Op het lokale schaalniveau moeten deze ambities geconcretiseerd en gerealiseerd worden.”

Dát zou hét argument van de provincie richting Amsterdam en MRA moeten zijn. Dat is ook in lijn met de provinciale ambities met betrekking tot brede welvaart, natuur en klimaat.

Zo stelt de Uitvoeringsagenda Economie: “Iedere Noord-Hollander moet de mogelijkheid hebben om deel te nemen in de economie en bij te dragen aan duurzame economische ontwikkeling. Een economie die de brede welvaart versterkt, brengt ook geen schade toe aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn.” En in de Actieagenda Circulaire Economie: “Het moet sneller anders: versnelling van de transitie.[..] Voor een volledig circulaire economie is een systeemverandering nodig: een verandering van het hele economische systeem.”

Ons amendement is dus een correctie om de tekst van de brief meer in de geest van onze gezamenlijke ambities te brengen.[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuw...


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, SP, Liberaal NH

Lees onze andere moties

Motie Geen bezuinigingen MRA ten koste van klimaat en biodiversiteit

Lees verder

Amendement MRA Financieel kader alleen vastleggen voor 2022

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer