Amen­dement MRA Finan­cieel kader alleen vast­leggen voor 2022


CU, PvdD

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 juli 2022, ter behandeling van voordracht VD-43, ‘Meerjarenbegroting MRA’;

besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te vullen:

  • 3. de bij deze voordracht behorende conceptbrief van GS aan het MRA, inzake ‘opmerkingen Noord-Holland betreffende de concept-meerjarenbegroting MRA’, als volgt aan te passen:

    de volgende tekst op pagina 2 van de brief:
    We stellen voor dat begin 2023, wanneer de Termijnagenda en de Voortgangsnota ook beschikbaar zijn, een nader besluit genomen wordt over de invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe raden zich op dat moment de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de dit voorjaar begonnen wethouders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel is daarmee beter mogelijk.

    wordt vervangen door:
    We stellen voor om nu alleen de financiële kaders voor 2022 vast te leggen, en dat begin 2023, wanneer de Termijnagenda en de Voortgangsnota ook beschikbaar zijn, een nader besluit genomen wordt over de precieze invulling van deze financiële kaders van 2023 en 2024. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe raden zich op dat moment de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de dit voorjaar begonnen wethouders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel is daarmee beter mogelijk.

Toelichting

Per 1 januari van dit jaar zijn nieuwe samenwerkingsafspraken in de MRA van kracht. Onderdeel van die afspraken is dat raden en Staten elk jaar kunnen bijsturen op basis van een Voortgangsnota in het voorjaar en een Termijnagenda in het najaar. Vanwege de start van de afspraken per 1 januari is dit voor 2022 niet gebeurd. In het najaar van 2022 ontvangen de raden en staten de Termijnagenda en in het voorjaar van 2023 de eerste versie van de Voortgangsnota. Op basis daarvan kunnen er wensen zijn voor bijsturing. Het is daarom verstandig de financiële kaders voor 2023 en 2024 op dit moment nog niet vast te leggen, maar ruimte te houden voor nadere invulling naar aanleiding van deze documenten. De oorspronkelijke tekst in de brief was hier onvoldoende duidelijk over.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Slimmer en groener omgaan met maatschappelijk geld bij MRA

Lees verder

Motie Verbreding betrekken belanghebbenden landbouw met o.a. Caring Farmers, Biohuis, BioNext

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer