Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Hobby­jacht


20 november 2023

Voorzitter, leden van de commissie,

Vanmiddag legt de PvdD het Initiatiefvoorstel Beperking Hobbyjacht aan de commissie voor. Dit initiatiefvoorstel gaat over Hobbyjacht; jacht in het jargon van de Wet natuurbescherming. Niet over schadebestrijding en populatiebeheer. Dat zijn andere regimes in diezelfde Wet natuurbescherming. Waar het nu om handelt is het doden van in het wild levende dieren voor de lol, vanwege de hobby van mensen die vinden dat ze als hobby bloed mogen vergieten of om inkomsten door de verkoop van “buit” aan te vullen. Het gaat hier dus om de dood van vrije, onschuldige, weerloze en in zware omstandigheden levende wilde dieren. Familiebanden worden uit elkaar gerukt, ecosystemen verstoord, gewonde dieren leven nog dagenlang in pijn door of ze springen uit angst en op de vlucht naar ogenschijnlijk veiliger gebied voor een auto. En dat voor het plezier van enkelen.

Doden mag nooit vanzelfsprekend zijn en zal altijd een grondslag moeten kennen. Doel en middel moeten langs een helder, transparant en humaan afwegingskader gelegd worden. Daar hoort ook de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier bij, vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Hobbyjacht kent geen enkel noodzakelijk doel. Het afwegingskader is plezier maken door bloedvergieten.

In de tijd dat het initiatiefvoorstel werd opgesteld werd uitgegaan van het doden van in het wild levende dieren van het soort dat in de hobbyjacht hun leven niet zeker is, van zo’n 50.000 doden per jaar. En dat, terwijl de groene omgeving waar bejaagde dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen, eten kunnen vinden, deel uitmaken van een ecosysteem steeds verder wordt ingeperkt en steeds schraler wordt. Steden rukken op, landbouwgif doodt voedsel, predatoren hebben weinig keuze door verstoorde ecosystemen en schadebestrijding. U kent de redenen van achteruitgang van de natuur ook wel en de beheerplannen staan er vol van. Waarom verhogen we de druk op in het wild levende dieren en daarmee complete ecosystemen dan nog verder, alleen maar voor het uitoefenen van het genoegen van enkelingen, zonder enig ander doel?

Met deze gedachten is de fractie van de Partij voor de Dieren samen met experts op het gebied van dierenwelzijn en wet- en regelgeving, aan de slag gegaan om een Initiatiefvoorstel Beperking Hobbyjacht op te stellen.

Als inleiding op de zes voorstellen wil ik u nog de volgende overweging meegeven. De provincie, wij als PS dus, zijn de hoeders van de natuur binnen onze provinciale grenzen. De Wnb heeft ons een belangrijke verantwoordelijkheid gegeven, namelijk het instandhouden, beschermen en voorkomen van verslechtering van de natuur en het natuurlijke habitat van haar inwoners, dus ook de in het wild levende dieren. Het vogelvrij verklaren van enkele van die wilde diersoorten is niet passend bij onze taak, zelfs schadelijk, want met de meeste van deze diersoorten gaat het ronduit heel erg slecht. Een plek op de rode lijst is ingenomen of komt snel in beeld.

De argumentatie die gebruikt wordt in de reactie van GS aan PS past in het geheel niet in deze verantwoordelijkheid en heeft de fractie van PvdD zeer bevreemd. Immers, wij maken zeer wel onderscheid tussen de verschillende vormen van jacht. Indien GS negatieve gevolgen ziet voor de uitvoering van populatiebeheer en schadebestrijding zullen we dit op positieve wijze moeten oplossen als maatwerk bij ontheffingen en faunabeheerplannen, bij onze opdracht aan de faunabeheereenheid en op te stellen pachtcontracten en natuursubsidies, elementen van het jachtrecht en de Wnb waar gelukkig wél onze bevoegdheden liggen. Net als bij instructieregels over bebouwingscontouren in onze omgevingsverordening.

Laten we onze verantwoordelijkheid dus ook op dit gebied heel serieus nemen, verder dan de gebaande paden kijken, voorbij de egocentrische belangen van enkelen en alles doen om ecosystemen te herstellen. De biodiversiteitscrisis, de natuurcrisis, de watercrisis verlangt dat van ons, juist nu. Laten we dus met elkaar kijken hoe we de zes voorstellen zo goed mogelijk kunnen uitwerken in provinciaal beleid en de natuur beschermen. Ik verneem graag uw reactie en sta open voor verbeteringen of een herformulering om te doen wat nodig is.

Interessant voor jou

Begroting 2024: Samen krijgen we klimaat- en natuurcrisis onder controle. Voor voortbestaanszekerheid

Lees verder

Bijdrage N2000-beheerplannen Laag-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer