Bijdrage N2000-beheer­plannen Laag-Holland


23 november 2023

Bijdrage Natuurbeheerplannen Cie LG 23-11-2023

De Natura2000-beheerplannen voor Laag Holland die GS in september heeft vastgesteld voor een periode van 6 jaar, dus tot 2029, moeten de natuurdoelanalyses verwerkt zijn die in het kader van de verbetering van de kwaliteit van onze natuur opgesteld moeten worden. Deze zijn deels inmiddels voorzien van een advies van de Ecologische Autoriteit. Dat advies is schokkend. Of eigenlijk eerder, de kwaliteit van de NDA’s is schokkend. En dat wordt bevestigd door de Ecologische Autoriteit die een keurig lijstje aflevert van maatregelen die doorgevoerd kunnen worden. Maar, wat besluit GS? Juist, doorschuiven: daar waar duidelijk is welke maatregelen genomen moeten en kunnen worden, blijven die uit in de NDA’s en dus ook in de beheerplannen. Wat wil GS nou eigenlijk met de natuur van onze provincie. Het lijkt de Partij voor de Dieren overduidelijk dat de natuur in zo’n staat verkeerd dat we ons de beperkte daadkracht van dit bestuur niet kunnen veroorloven. Dus als GS het met ons eens is dat de Natura2000 gebieden meer nodig hebben dan alles bij hetzelfde te laten, is de vraag waarom de adviezen van de EA niet direct verwerkt zijn in de NDA’s en doorgevoerd in de beheerplannen?

Zoals de EA heel duidelijk en bondig zegt en ik citeer uit het advies van IVOT: Een aantal knelpunten voor het halen van de doelen in het IVOT is echter duidelijk en het uitstellen van maatregelen zal het halen van doelen bemoeilijken. De Ecologische Autoriteit wijst er op dat het niet is toegestaan om te

wachten met het treffen van maatregelen totdat verdere verslechtering optreedt. Zij raadt met het oog hierop aan om de maatregelen waarvan zeker is dat die beslist nodig zijn, en waarvan de ecologische risico’s gering tot nihil zijn, spoedig uit te voeren.

Uitstellen is dus alleen maar schadelijker en economisch ongunstiger. Wil GS de recent vastgestelde beheerplannen die voor 6 jaar gelden zo snel mogelijk en dan tenminste komend voorjaar herzien en de adviezen opvolgen of heeft GS daarvoor een motie nodig?

En dan wil ik graag specifiek even ingaan op het vraagstuk rondom evenementen in het Twiske. De EA is ook hier heel duidelijk: een van de belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden met direct impact op de soortenverscheidenheid en biodiversiteit is het inperken van de recreatieve mogelijkheden. Dat kan op diverse niveaus, maar gezien de gevolgen die de negatieve gevolgen die de evenementen de afgelopen jaren in het Twiske hebben gehad, is het noodzakelijk om ten minste direct met de organisatie van evenementen als festivals te stoppen in dit gebied en daar alternatieven voor te vinden. Het Oostelijk havengebied bijvoorbeeld.

GS heeft wel degelijk mogelijkheden regelgeving over beheer van natura2000 gebieden aan te scherpen binnen de kaders van de wet. We zouden als PS een beleidsregel kunnen vragen over de omgang met natura2000 gebieden of specifieker over het principe van recreatieve activiteiten in natura2000 en dat vertalen naar de Omgevingsverordening. Dat biedt kaders aan GS om natuurbeheerplannen vast te stellen zonder dat we in PS steeds opnieuw over dezelfde kwesties hoeven vallen. Hoe kijken de fracties hiernaar?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Initiatiefvoorstel Hobbyjacht

Lees verder

Afscheidsspeech Ines Kostic

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer