Bijdrage debat Omge­vings­visie 9 oktober 2017


16 oktober 2017

Voorzitter, dit is een debat naar ons hart. Een debat waarin we verder kijken dan onze eigen kortetermijnbelangen en ons richten op de toekomst van onze mooie provincie. De Omgevingswet noodzaakt ons om onderwerpen als klimaat, ecologie, landbouw, economie, energie, mobiliteit en wonen in samenhang te bespreken en ons te richten op de behoeften van de generaties die na ons komen. De Partij voor de Dieren ziet deze opgave niet als een lastig of ingewikkeld karwei, maar als een logische en noodzakelijke taak van de politiek. Regeren is immers vooruitzien, en bij voorkeur verder dan 4 jaar.

Maar hoe doe je dat, een integrale visie op de toekomst ontwerpen? Willen we het huidige beleid voortzetten, de “business as usual” route, of moeten we toch kiezen voor een radicale koerswijziging? De Partij voor de Dieren, en ook een groot aantal andere partijen in deze Staten zoals we al hebben kunnen horen, pleit voor dat laatste.

Het bewijs stapelt zich op dat onze huidige manier van leven simpelweg onhoudbaar is, en we de planeet, en dus onszelf, onherstelbare schade toebrengen. Economische groei was lange tijd de heilige graal van onze samenleving, maar het is naïef om te blijven geloven in economische groei in een wereld die ecologische grenzen kent. De dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde overschrijden, Earth Overshoot Day, viel in 1980 op 14 december. Dat was de dag waarop de grondstoffen voor dat jaar op waren. Dit jaar hebben we op 2 augustus alles al opgebruikt. Tenzij we in 2050 dus andere planeten hebben gevonden om te koloniseren, zullen we onze manier van leven drastisch bij moeten stellen. Ook in Noord-Holland.

Gelukkig is dit geen nieuws, en vinden ook de inwoners van Noord-Holland schone lucht, het tegengaan van klimaatverandering en een duurzame voedselproductie vele malen belangrijker dan economische ontwikkelingen als de groei van Schiphol of het aanleggen van meer wegen, zo blijkt uit het publieksonderzoek dat ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie is uitgevoerd. Wellicht is dat de reden dat de VVD deze onderzoeken niet zo serieus neemt.

De Partij voor de Dieren pleit dus voor een Omgevingsvisie waarin de kwaliteit van de leefomgeving op de eerste plaats komt. Wij pleiten voor landbouw die bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit, in plaats van het aantasten daarvan, en voor het investeren in natuur en het volledig en zo snel mogelijk afmaken van de ecologische hoofdstructuur. Door het beschermen van onze lucht-, water en bodemkwaliteit te verankeren in de Omgevingsvisie zullen wij de generaties die na ons komen een provincie nalaten waar het gezond en veilig wonen is, en waar de landbouw, de grootste grondgebruiker in onze provincie, een duurzaam toekomstperspectief heeft. Met het oog op de groeiende wereldbevolking en het grote beslag dat de bio-industrie op het milieu legt, zal dit bovendien een veel meer plantaardige landbouw moeten zijn.

Maar dat vinden wij niet alleen, voorzitter, de Omgevingswet dwingt ons om de bescherming van ons leefmilieu te prioriteren. Uitgangspunten in de wet als het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen zullen dus ook in onze Omgevingsvisie centraal moeten staan.

Om deze beginselen en het centraal stellen van duurzaamheid te verankeren in onze Omgevingsvisie hebben wij ook enkele moties voorbereid:

Motie Groei Schiphol van de baan
Motie Geen Nieuwe Uitleglocaties
Motie Vervuiler Betaalt
Motie Bomen voor Klimaat
Motie Natuurinclusieve landbouw als standaard
Motie Einde aan de vee-industrie
Motie Omgevingswaarden
Motie Eiwittransitie: Minder Beesten, Meer Bonen

Dank u wel.


Bijdrage tweede termijn

Voorzitter, wat hebben we een mooi debat gehad, waarbij de partijen ook boven het coalitieakkoord zijn uitgestegen. Dat belooft wat voor de toekomst van onze provincie; op een drietal partijen na is iedereen het er over eens dat de toekomst van Noord-Holland vooral duurzaam moet zijn. Een Noord-Holland waarin schone lucht, water en bodem centraal staan.

Twee partijen gaan echter liever vooral door met de business as usual route; gewoon doen alsof er niets aan de hand is en stug doorgaan met het bouwen van megastallen, de kop in het zand steken en alle wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat de schaalvergroting in de landbouw de bodem-, lucht- en waterkwaliteit aantast negeren. De motie van de VVD voor meer ruimte voor grootschalige landbouw, of zoals de VVD toegaf, voor meer megastallen, is niet te rijmen met een wens om te verduurzamen en zou dan ook niet op de steun van alle partijen die vóór lucht- water- en bodemkwaliteit hebben gepleit moeten kunnen rekenen, zoals ook collega Salm van de PvdA al aangaf.

En wie denkt dat zoveel mogelijk regionaal opstellen van regelgeving ertoe leidt dat het klimaatakkoord van Parijs wordt gerealiseerd, gelooft in sprookjes; juist overkoepelende regelgeving is nodig om dergelijke grote opgaven succesvol ten uitvoer te brengen.

Het grootste deel van de Staten is het dus eens over het respecteren van de ecologische grenzen van de Aarde, en dat die grenzen het uitgangspunt vormen voor economische ontwikkeling. Dat is goed nieuws voor de inwoners die zich daarvoor hebben uitgesproken in de Publieksonderzoeken en voor de toekomstige generaties die onze mooie provincie zullen bevolken.

Dank u wel.

Linda Vermaas
Statenlid Partij voor de Dieren Noord-Holland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer