Motie Einde aan de vee-industrie


12 oktober 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 oktober 2017, te Haarlem, ter behandeling van de Koers NH2050;

constaterende dat:

 • in de Omgevingswet (art. 3.3) vier Europese milieubeginselen zijn opgenomen, te weten het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen;
 • in Parijs een klimaatakkoord is gesloten waarin landen hebben afgesproken de opwarming van de Aarde binnen 1.5 tot 2 graden Celsius te houden;
 • de Europese Unie (EU) erkent dat landbouwdieren wezens met gevoel zijn, in staat om pijn, angst en plezier te ervaren;

overwegende dat:

 • de bovenstaande bepalingen uit de Omgevingswet en het Parijsakkoord nopen tot een drastische verduurzaming van de landbouw;
 • recente onderzoeken laten zien dat het onwaarschijnlijk is dat we de Parijsdoelen halen zonder een flinke vermindering van de consumptie van vlees- en melkproducten;[1]
 • de vee-industrie negatieve effecten heeft op water-, bodem- en luchtkwaliteit;[2]
 • wetenschappers laten zien dat in Nederland de vee-industrie verantwoordelijk is voor 40% van zoetwatergebruik en wereldwijd een enorme bron van watervervuiling is, terwijl ruim 2,1 miljard mensen wereldwijd thuis geen toegang tot schoon drinkwater hebben;[3][4]
 • de vee-industrie negatieve effecten heeft op de volksgezondheid;[5][6][7]
 • de vee-industrie negatieve effecten heeft op dierenwelzijn;[8]
 • de vee-industrie bijdraagt aan klimaatverandering;[9][10]
 • de vee-industrie voor verspilling van grondstoffen zorgt;[11][12]
 • de vee-industrie een belangrijke oorzaak is van de afname van biodiversiteit;[13][14]
 • nu de Nederlandse burgers – via alle directe en indirecte subsidies die de vee-industrie ontvangt van de provincie - moeten betalen voor de vervuiling en andere maatschappelijke kosten die de vee-industrie met zich meebrengt;
 • de Nederlandse landbouw zich moet concentreren op het produceren van kwalitatief hoogwaardig voedsel met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en natuur om internationaal concurrerend te blijven;[15]
 • het huidige systeem van concurreren op kostprijs geen perspectief biedt voor de sector en daarvoor de productieomstandigheden in een druk bevolkt land als Nederland zich niet lenen;

van mening zijn dat:

 • we zoveel dieren in de vee-industrie houden dat er geen milieu-, natuur- of dierenwelzijnsmaatregel is opgewassen tegen alle problemen die dit met zich meebrengt;
 • vee-industrie, volksgezondheid, duurzaamheid en dierenwelzijn niet samengaan;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

 • in de Omgevingsvisie tot doel te stellen dat de vee-industrie zo snel mogelijk wordt afgeschaft en dat wordt geïnvesteerd in een diervriendelijk, transparant en duurzaam voedselsysteem;
 • In de Omgevingsvisie tot doel te stellen dat daar waar dieren worden gehouden, het recht van de dieren op natuurlijk gedrag gerespecteerd moet worden;
 • in de Omgevingsvisie op te nemen dat er een einde komt aan alle directe en indirecte subsidies die de vee-industrie ontvangt van de provincie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren

[1] https://www.chathamhouse.org/publication/livestock-climate-change-forgotten-sector-global-public-opinion-meat-and-dairy?dm_i=1TY5%2C30JL0%2CBHZILT%2CAUGSP%2C1

[2] Planbureau voor de Leefomgeving, “Balans van de leefomgeving 2017”.

[3] http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/launch-version-report-jmp-water-sanitation-hygiene.pdf?ua=1

[4] Hoekstra, A.Y. (2013) The water footprint of modern consumer society.

[5]https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141203LivestockClimateChangeForgottenSectorBaileyFroggattWellesleyFinal.pdf

[6] Martens, P. (2015) Globalisation, Food and Health. A Sustainable Future?

[7] https://www.trouw.nl/home/-strengere-regels-nodig-voor-veehouderij-~ace2f630/

[8] https://www.dierenrecht.nl/fileadmin/user_upload/Rapporten/Naleving_dierenwelzijnswetgeving_in_de_vee-industrie_2014.pdf

[9] https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/ca_-_en_files/wspa_esr_small_tcm22-5754.pdf

[10] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) Naar een voedselbeleid.

[11] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2014) Naar een voedselbeleid.

[12] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338

[13] http://www.ucsusa.org/food_and_agriculture/our-failing-food-system/industrial-agriculture/hidden-costs-of-industrial.html#.WdbYSk0Uldg

[14] http://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/wp-content/uploads/pbl-2017-tussenbalans-van-de-leefomgeving-2908.pdf

[15] http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2015/11/Van-Dam-ziet-geen-toekomst-voor-productie-van-veel-voor-weinig-in-Nederland-2723041W/


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Eiwittransitie: Minder beesten, meer bonen

Lees verder

Motie Ambitie bodemdaling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer