Motie Ambitie bodem­daling


12 oktober 2017

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 9 oktober 2017, ter behandeling van het discussiedocument ‘Koers NH2050’;

constateren dat:

 • de Provincie Noord-Holland zich gecommitteerd heeft aan het behalen van de Klimaatdoelstellingen van Parijs om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten;

overwegen dat:

 • de uitstoot van CO2 ook samenhangt met veenverbranding en de daarmee gepaard gaande bodemdaling in de veenweidegebieden;
 • aangroeiend veen een grote bijdrage kan leveren aan de opname van CO2;
 • veenweidegebieden als beelddrager van het Noord-Hollandse landschap om een zorgvuldige inpassing in de omgevingsvisie vragen;
 • het noodzakelijk is een ‘integrale bodemvisie’ te ontwikkelen waarin het lange termijn perspectief voor veenweidegebieden wordt geschetst, met inachtneming van het waterpeil, de economische activiteiten en het toekomstig gebruik; verzoeken het college:
 • in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen;

Verzoeken het college:

in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan en waar mogelijk te herstellen;

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Bram van Liere
  Partij voor de Dieren

  Amélie Strens
  Wim Bakker

  Claudia Weemhoff
  D66

  Michel Klein
  CU-SGP

  Fred Kramer
  GroenLinks

  Jeff Leever
  Ouderenpartij NH

  Nico Papineau Salm N
  Partij van de Arbeid


  Status

  Aangenomen

  Voor

  D66, PvdD, CU-SGP, GroenLinks, ONHenPvdA

  Tegen

  VVD, PVV, CDA

  Lees onze andere moties

  Motie Einde aan de vee-industrie

  Lees verder

  Motie Vervuiler betaalt

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer