Motie Ambitie bodem­daling


12 oktober 2017

De Provinciale Staten van Noord-Holland bijeen op 9 oktober 2017, ter behandeling van het discussiedocument ‘Koers NH2050’;

constateren dat:

  • de Provincie Noord-Holland zich gecommitteerd heeft aan het behalen van de Klimaatdoelstellingen van Parijs om in 2050 80-95% minder C02 uit te stoten;

overwegen dat:

  • de uitstoot van C02 ook samenhangt met veenverbranding en de daarmee gepaard gaande bodemdaling in de veenweidegebieden;
  • aangroeiend veen een grote bijdrage kan leveren aan de opname van C02;
  • veenweidegebieden als beelddrager van het Noord-Hollandse landschap om een zorgvuldige inpassing in de omgevingsvisie vragen;
  • het noodzakelijk is een ‘integrale bodemvisie’ te ontwikkelen waarin het lange termijn perspectief voor veenweidegebieden wordt geschetst, met inachtneming van het waterpeil, de economische activiteiten en het toekomstig gebruik; verzoeken het college:
  • in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar mogelijk te herstellen;

Verzoeken het college:

in het koersdocument t.b.v. het opstellen van de omgevingsvisie de ambitie op te nemen om verdere bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan en waar mogelijk te herstellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Bram van Liere
Partij voor de Dieren

Amélie Strens
Wim Bakker
Claudia Weemhoff
D66

Michel Klein
CU-SGP

Fred Kramer
GroenLinks

Jeff Leever
Ouderenpartij NH

Nico Papineau Salm N
Partij van de Arbeid


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, CU-SGP, GroenLinks, ONHenPvdA

Tegen

VVD, CDAenPVV