Motie Vervuiler betaalt


12 oktober 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 oktober 2017, te Haarlem, ter behandeling van de Koers NH2050;

constaterende dat:

  • in de Omgevingswet (art. 3.3) het Europese milieubeginsel dat de vervuiler betaalt is opgenomen;

overwegende dat:

  • milieuverontreiniging langdurige effecten heeft en leidt tot hoge kosten op korte en lange termijn;
  • het beginsel dat de vervuiler betaalt betekent dat de kosten die zijn verbonden aan (het beperken van) milieuschade, worden gedragen door hen die er verantwoordelijk voor zijn;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

in de omgevingsvisie op te nemen dat bij al het beleid het uitgangspunt geldt: "de vervuiler betaalt";

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, ONH, 50+, CU/SGP, PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Ambitie bodemdaling

Lees verder

Motie Groei Schiphol van de baan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer