Motie Groei Schiphol van de baan


12 oktober 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 9 oktober 2017, te Haarlem, ter behandeling van de Koers NH2050;

constaterende dat:

  • in de Omgevingswet (art. 3.3) vier Europese milieubeginselen zijn opgenomen, te weten het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen;

overwegende dat:

  • na 2020 het maximum aantal vluchten van 500.000 mogelijk wordt bijgesteld en verhoogd;
  • meer vluchten ook meer gehinderden en meer luchtvervuiling veroorzaakt;
  • Noord-Hollanders in het publieksonderzoek hebben aangeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en deze opgaven te verkiezen boven economische doelen, waaronder meer vluchten op Schiphol;
  • Noord-Hollanders in het publieksonderzoek hebben aangegeven geen groei van Schiphol te willen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • in de Omgevingsvisie de wens van de inwoners van Noord-Holland ten aanzien van de groei van Schiphol te respecteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, PvdD, CU-SGP, GroenLinks, ONHenPvdA

Tegen

CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Vervuiler betaalt

Lees verder

Motie Omgevingswaarden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer