Bijdrage derde termijn debat Omge­vings­visie          


13 november 2017


PvdD Statenlid Linda Vermaas tijdens debat Omgevingsvisie

Onze fractie is content met het positieve preadvies dat GS heeft gegund aan onze moties over het opnemen van Omgevingswaarden voor geluid en lucht-, bodem- en waterkwaliteit en onze motie over het respecteren van de wensen van de inwoners van Noord-Holland wat betreft de groei van Schiphol. De interpretatie van GS in het preadvies op deze motie is bijzonder omdat GS groei van Schiphol nog steeds als uitgangspunt blijft zien, terwijl de Partij voor de Dieren juist tegen die groeiverslaving pleit en met deze motie beoogt om niet alleen de hinder te beperken maar ook de mogelijkheid open te houden om de groei van Schiphol tegen te gaan wanner onze inwoners dat wensen. Is de Gedeputeerde het met mij eens dat die mogelijkheid open moet blijven?

Ook de motie over het stoppen van bodemdaling is van een positief advies voorzien, waarvoor dank. Wij kunnen ons vinden in de middelen die GS op dit moment wenst in te zetten om het doel dat daarachter ligt, bodemdaling te stoppen, te bereiken. Wij lezen de motie zo dat er een doel wordt gesteld en het advies van GS steunt dat doel dus.

Dan motie 77, de megastallenmotie van de VVD. In het preadvies zegt GS dat zij louter schaalvergroting in de landbouw wil toestaan wanneer deze gepaard gaat met het vergroten van de biodiversiteit. Dat is nogal wat en u moet het ons niet kwalijk nemen dat wij nogal sceptisch zijn wanner wij zoiets lezen. De enorme schaalvergroting die de landbouw in de afgelopen decennia heeft gekenmerkt in immers gepaard gegaan met een dramatische afname van biodiversiteit, die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt. Kan GS aangeven welke garanties er worden geboden dat dat niet weer gebeurt, en welke voorwaarden u dan in gedachten heeft om deze blijkens onderzoek tegengestelde begrippen – schaalvergroting en biodiversiteit – met elkaar te verenigen?

Een vorm van landbouw waarvan we zeker weten dat die wel bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit, is natuurinclusieve landbouw. Het advies van GS op onze motie was echter negatief omdat u zich niet kon vinden in de formulering om tot doel te stellen dat de landbouw in 2050 natuurinclusief is. Wij dienen daarom graag een gewijzigde motie in, waarin de formulering is gewijzigd in “in de Omgevingsvisie als ambitie [ipv als doel] op te nemen dat de landbouw in 2050 in Noord-Holland natuurinclusief is”.

Voorzitter, in onze visie voor 2050 speelt het verduurzamen van de landbouw een hoofdrol. De Partij voor de Dieren pleit voor een einde aan de bio-industrie en een transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Maar op onze moties daartoe volgden geen positief advies omdat GS hierin geen rol voor zichzelf ziet weggelegd. Het bevreemdt ons dat u wel een rol voor uzelf ziet om méér megastallen mogelijk te maken maar geen mogelijkheid om de bio-industrie tegen te gaan. De PvdD denkt dat u uw eigen rol daarin dus onderschat en gunt u van harte wat meer ambitie op dit dossier. Uit de eerdere termijnen bleek dat deze ambitie wel breed gedeeld wordt in de Staten, en daarom handhaven wij onze moties. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer