Bijdrage bij motie Onderzoek intrekken stik­stof­ver­gun­ningen opkoop Schiphol


6 maart 2023

Schiphol is samen met Tata Steel een van de grootste vervuilers van Nederland. De fijnstof en Zeer Zorgwekkende Stoffen die Schiphol straffeloos en grenzeloos mag uitstoten van de overheid maakt mensen en dieren ziek en kost de maatschappij veel geld. Bovendien is Schiphol in de huidige vorm een ernstige belemmering in de pogingen om de klimaat- en natuurcrisis op te lossen.

Dit college weigert zich helaas uit te spreken voor de noodzaak voor een krimp van Schiphol, ondanks meerdere voorstellen van ons daarvoor.

We willen de provincie dan een andere kans bieden om te doen wat ze hoort te doen, namelijk de natuur en alle inwoners van Noord-Holland beschermen.

Inmiddels weten we namelijk dat Schiphol veehouderijen in Noord-Holland heeft uitgekocht voor extra stikstofruimte. Een grootvervuiler die andere vervuilers uitkoopt om verder te mogen vervuilen. Een compleet ongewenste situatie, die veroorzaakt is door het gebrek aan lef en actie van overheden.

Het is juridisch nog maar de vraag is of een stikstofvergunning van een boerenbedrijf gebruikt mag worden voor extra uitstoot op Schiphol. GS zou volgens de Wet natuurbescherming vergunningen in kunnen trekken vanwege ‘gewijzigde omstandigheden’. Bij de opgekochte bedrijven is er mogelijk sprake van een gewijzigde omstandigheid, want straks wordt de uitstoot van landbouwdieren vervangen door vliegtuigen.

Bovendien verplicht het Verslechteringsverbod uit de Habitatrichtlijn[1] en de Wet natuurbescherming de provincie tot het nemen van passende maatregelen als de Instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet worden gehaald. In die situatie bevinden we ons nu. Volgens ons is zo’n passende maatregel het intrekken van de vergunningen.

Daarom dienen we de volgende motie in, met het dictum:
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • te onderzoeken of Gedeputeerde Staten de stikstofvergunningen die Schiphol meent te hebben opgekocht kan intrekken vanwege wijziging activiteit waarvoor deze vergunningen bedoeld waren en vanwege het Verslechteringsverbod;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] EUR-Lex - 31992L0043 - NL (europa.eu), art. 6, lid 2: “De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.”

Interessant voor jou

Ontheffingsverzoek van de gemeente Texel voor tijdelijke flexwoningen

Lees verder

Bijdrage Actualiteit Bouwstop datacenter Microsoft

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer