Motie Onderzoek intrekken stik­stof­ver­gun­ningen opkoop Schiphol


PvdD, SP

6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • Schiphol veehouderijen in Noord-Holland heeft uitgekocht voor extra stikstofruimte;

overwegende dat:

  • de uitkoop van boerenbedrijven door een bedrijf als Schiphol omstreden is;
  • het juridisch nog maar de vraag is of een stikstofvergunning van een boerenbedrijf gebruikt mag worden voor extra uitstoot op Schiphol[1];
  • GS ingevolge artikel 5.4, lid 1 onder d van de Wet natuurbescherming bevoegd is een vergunning in te trekken vanwege ‘gewijzigde omstandigheden’[2];
  • bij de opgekochte bedrijven mogelijk sprake is van een gewijzigde omstandigheid, te weten dat de projecten niet meer worden uitgevoerd op dezelfde wijze als eerder het geval was en waarvoor toestemming is verleend (van dieren naar vliegtuigen);
  • het Verslechteringsverbod uit artikel 6, lid 2 Habitatrichtlijn[3] en artikel 5.4, lid 2 Wet natuurbescherming[4] het bevoegd gezag verplicht tot het nemen van passende maatregelen als de Instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet worden gehaald;
  • een passende maatregel is het intrekken van vergunningen;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

te onderzoeken of Gedeputeerde Staten de stikstofvergunningen die Schiphol meent te hebben opgekocht kan intrekken vanwege wijziging activiteit waarvoor deze vergunningen bedoeld waren en vanwege het Verslechteringsverbod;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] Schiphol Group koopt meerdere boeren uit voor extra stikstofruimte (nos.nl)

[2] wetten.nl - Regeling - Wet natuurbescherming - BWBR0037552 (overheid.nl)

[3] EUR-Lex - 31992L0043 - NL (europa.eu), art. 6, lid 2: “De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben.”

[4] wetten.nl - Regeling - Wet natuurbescherming - BWBR0037552 (overheid.nl) Art. 5.4, lid 2 Wnb: “Een vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, wordt in elk geval ingetrokken of gewijzigd indien dat nodig is ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.”


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CU

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV

Lees onze andere moties

Motie De energievoorziening in handen van Noord-Holland

Lees verder

Motie Gelasten bouwstop Microsoft datacenter Venster

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer