Motie De ener­gie­voor­ziening in handen van Noord-Holland


SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen

6 februari 2023

Constaterende dat:

• de Nederlandse energiemarkt vergaand is geliberaliseerd en geprivatiseerd en dat daarmee publieke zeggenschap over een basisbehoefte is verschoven naar de markt;

• uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland blijkt dat 6 op de 10 mensen vindt dat de energievoorziening volledig moet worden georganiseerd door de overheid en niet (meet) door de markt;

overwegende dat:

• we door de verkoop van NUON kwetsbaar zijn geworden door de afhankelijkheid van commerciële energiebedrijven voor onze energievoorziening;

verzoekt Gedeputeerde Staten,

• te laten onderzoeken hoe de publieke belangen in de provinciale energievoorziening beter geborgd kunnen worden bijvoorbeeld met het oprichten van een provinciaal energiebedrijf;

• dit onderzoek te voorzien van een appreciatie en voorstellen en deze aan de Provinciale Staten te doen toekomen uiterlijk voor het zomerreces;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen, Fractie Baljeu

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, CU, N-NH