Amen­dement RvO: Rondvraag gelijk­trekken met Vragenuur


6 februari 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 februari 2023, ter behandeling van voordracht 3 Wijziging reglement van orde PS en Statencommissies 2015;

besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te passen:

- onder Artikel I een extra punt toe te voegen:

“P. Aan artikel 72b worden een vierde en een vijfde lid toegevoegd, luidende:

4.Na de beantwoording door Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

5.Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de commissie het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan Gedeputeerde Staten, hetzij aan de commissaris van de Koning vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.”

Toelichting
De Rondvraag in de commissie en het Vragenuur in PS hebben hetzelfde doel, namelijk het stellen van vragen vreemd aan de orde van de dag. Maar op papier is er één vreemd verschil: bij het Vragenuur mag de voorzitter de vragensteller de gelegenheid geven om aanvullende vragen te stellen en mag de voorzitter ook andere PS-leden de gelegenheid geven om hierover verdere vragen te stellen. Maar bij de Rondvraag wordt die mogelijkheid nu officieel niet gemeld in het Reglement.

Dat is een onnodig verschil in gebruik van hetzelfde instrument. Bovendien creëert het verwarring. In de praktijk wordt de Rondvraag door verschillende voorzitters in de commissie al soms toegepast volgens de regels van het Vragenuur, en wordt dus ook aan andere commissieleden de mogelijkheid gegeven om vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

Volgens de voordracht is het doel van de wijzigingen van het Reglement van Orde om het Reglement geactualiseerd en kloppend met de gehanteerde praktijk te brengen. Dit voorstel past daar goed bij.

Art.72b over de Rondvraag in de commissie wordt met dit amendement aangevuld met twee letterlijke punten uit art.46 over het Vragenuur. Daarmee maken we het Reglement logischer en ook kloppend met de regelmatig gehanteerde praktijk.

Hoewel PS in theorie het Reglement van Orde op elk gewenst moment kan wijzigen, gebeurt dat in praktijk niet elk jaar. De laatste actualisatie heeft in de vorige Statenperiode plaatsgevonden en is ingegaan per 6 september 2018. Daarom is het goed dat we met deze wijziging het Reglement integraal actualiseren voor de nieuwe Statenperiode.Status

Aangehouden

Voor

Tegen