Amen­dement RvO: Beeldend debat


Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen

6 februari 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 februari 2023, ter behandeling van voordracht 3 Wijziging reglement van orde PS en Statencommissies 2015;

besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te passen:

  • onder Artikel I een extra punt toe te voegen:

    Q.
    Artikel 56 komt als volgt te luiden:

    Artikel 56

Het in de vergadering tonen van videomateriaal is niet toegestaan.”

Toelichting
De provincie ziet zichzelf als een eigentijds bestuursorgaan, dat aansluit op de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom willen we met dit amendement het verbod op het tonen van beeldmateriaal tijdens de vergadering opheffen. Foto’s en andere vormen van stilstaand beeld kunnen het democratische debat bevorderen, het debat toegankelijker maken voor burgers (met of zonder auditieve beperking) en passen in de moderne tijd. Het verbod op gebruik van videobeelden blijft met dit amendement voorlopig wel gehandhaafd, omdat video vaak gepaard gaat met audio en dat de vergaderingen wellicht te veel zou kunnen verstoren.

Status

Aangehouden

Voor

Tegen