Motie Tata Steel: Alles op alles zetten om de vergunning van meest vervui­lende onderdeel van Tata Steel dit jaar in te trekken


6 februari 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 februari 2023, ter behandeling van Actualiteit “Houdbaarheid vergunning Tata’s Kooksfabriek 2”;

constaterende dat:

 • in 2021 een rapport van het RIVM al liet zien dat omwonenden van Tata Steel structureel worden blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkende stoffen die grotendeels afkomstig zijn van Tata Steel;
 • het RIVM in 2021 liet zien dat mensen onveilige hoeveelheden lood en kankerverwekkende stoffen binnen kunnen krijgen via dat neergedaald grof stof van Tata Steel. Langdurige blootstelling kan leiden tot neurologische ontwikkelingsstoornissen en een lagere IQ bij kinderen.
 • Tata al jaren regels overtreedt wat betreft o.a. rauwe kooks (waar gevaarlijke stoffen bij vrijkomen) en dit pas door inzet van omwonenden is opgepakt, na jaren van meldingen waar niets mee is gedaan;
 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in november een waarschuwing naar Tata heeft gestuurd voor het overschrijden van de grenswaarde uitstoot van diverse kankerverwekkende PAKs-stoffen door Kooksgasfabriek 2, maar Tata geen verbetering heeft laten zien. Hoe er nu gehandhaafd wordt is nog steeds niet duidelijk is;
 • het RIVM nog steeds geen significante afname van kankerverwekkende stoffen in de regio kan vaststellen

overwegende dat:

 • de provincie nu onderzoekt of intrekken van de vergunning voor bijvoorbeeld de Kooksgasfabriek 2 (KGF2) mogelijk is, maar dat nog maanden kan duren;
 • door EenVandaag het zoveelste schandaal rondom deze fabriek naar voren kwam, namelijk dat de Kooksgasfabriek 2 als vanaf het begin in de jaren zeventig slecht was gebouwd, lekte en rookte;
 • deze vijftig jaar oude fabriek al jaren onder vuur staat en de grootste bron van kankerverwekkende stoffen is in de omgeving. De fabriek is zo lek en verouderd dat het volgens staalexpert Peter Zonneveld al rond de eeuwwisseling gesloten had moeten worden;
 • de omwonenden al jaren vragen om de vergunning van de Kooksgasfabriek 2 daarom in te trekken;
 • ook de provincie een zorgplicht heeft en het mensenrecht op leven moet beschermen;
 • de maat een keer vol is;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • om extra (externe) experts in te schakelen, om ervoor te zorgen dat de vergunning van de verouderde en vervuilende Kooksgasfabriek 2 dit jaar nog wordt ingetrokken;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen