Bijdrage Actu­a­liteit Gifkraan Tata Steel


12 april 2021

Beste collega’s,

Stelt u zich nu eens voor dat u een van de burgers in de regio van Tata bent. Jarenlang kunt u de ramen niet normaal open doen, door stof en stank. Voordat u buiten gaat sporten moet u eerst de windrichting controleren. Uw kinderen en kleinkinderen kunnen niet normaal buiten spelen: elke dag moeten hun speelplekken worden ontdaan van Tata’s stoffen. Jarenlang zijn er steeds nieuwe indicaties dat uw gezondheid en die van uw dierbaren door Tata wordt bedreigd. De hoeveelheid kankerverwekkende stoffen in Wijk aan Zee is toegenomen. En tot overmaat van ramp blijkt keer op keer dat de verantwoordelijke instanties onvoldoende grip hebben op Tata.

En DAN leest u de recente brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) die de Omgevingsdienst erop wijst dat zelfs de wettelijk verplichte rapportages van Tata over de giftige Zeer Zorgwekkende Stoffen aan alle kanten rammelen. De bekende uitstootcijfers zijn mogelijk een onderschatting en ook het uitgaan van jaargemiddelden wordt in twijfel gebracht. Uitgerekend het extreem giftige metaal Beryllium wordt volgens de ILenT niet gemonitord.

Alsof de onzekerheid en angst niet groot genoeg zijn, lijkt uit de meest recente brand bij Tata de communicatie niet op orde.

Lopen mensen en milieu nu gevaar?
Burgers hebben geen idee. Volksvertegenwoordigers hebben geen idee.

Hoe gaat de provincie dit allemaal aanpakken en op welke termijn?
Burgers hebben geen idee. Volksvertegenwoordigers hebben geen idee.

Voorzitter, bij zoveel ernstige feiten zou je verwachten dat de provincie eerder dan de maandelijkse commissie iets communiceert. Minstens een bericht van gedeputeerde. Iéts. Niets van dat gezien.

Daarom hebben wij deze Actualiteit aangevraagd. Bewoners verdienen snellere opheldering.

Er zijn inmiddels zó veel schandalen rond Tata, dat we ons in deze PS gaan houden bij de meest urgente vragen. Over de rest zullen we GS uitgebreid in commissie ondervragen:

Eerst drie urgente vragen over ILenT-brief en daarna nog drie vragen over de brand:

1. Gaat de Omgevingsdienst echt -alle- adviezen van ILenT over Tata oppakken en hoe snel gebeurt dat?
Kunt u toezeggen dat de gezondheid van de omwonenden daarbij voorop staat?

Anders hebben we daar een motie voor achter de hand.

2. Weet de OD nu of kankerverwekker benzeen wel of niet volledig wordt afgevangen en zo niet, wat zijn de mogelijke gevaren voor de gezondheid van de leefomgeving?

3. Wat is de impact op de gezondheid van mensen en hun leefomgeving door het giftige Beryllium? Klopt het dat dat Beryllium niet of onvoldoende wordt gemonitord? Moet daar niet per direct actie op worden ondernomen?

Dan de drie vragen over de laatste brand:

1. De brand ontstond op 28 maart rond 14u30. Grote donkere rookwolken. De veiligheidsregio stuurde rond 15u15 een kort bericht via social media dat er brand was en het advies om ramen-deuren gesloten te houden. Rond 15u30 bleek de veiligheidsregio te weten wat de oorzaak was.
De OD stuurde pas rond 16u een bericht uit, waaruit bleek dat ze nog geen idee hadden wat de oorzaak was, terwijl de Veiligheidsregio het al wist. Tata was vergeten te communiceren naar OD.

De vraag is: wat gaat er precies mis in de communicatie? Moet de communicatie tussen OD en Veiligheidsregio niet beter bij calamiteiten? Communiceren die überhaupt met elkaar dan? Dat lijkt ons handig, gezien Tata zelf niet altijd alert is.

2. Kan GS een tijdlijn schetsen rond de gang van zaken en hoe en op welk moment precies gecommuniceerd is, niet alleen naar inwoners, maar ook tussen Tata, OD en Veilligheidsregio?

3. Het ging dit keer goed, maar wat als de volgende keer een grotere ramp ontstaat? Welke lessen trekken GS hieruit? Hoe gaat GS zorgen dat de OD ook tijdig ter plekke is?

Voorzitter, wij zijn de afgelopen weken veel gebeld door bezorgde omwonenden. Wij verwachten van Gedeputeerde volledige en precieze antwoorden, niet een algemeen verhaal. Is wel zo eerlijk naar de inwoners en scheelt interrupties. Wij wachten de reactie van gedeputeerde af en houden moties achter de hand.

Dank u wel.