Bijdrage RIVM-rapport Tata Steel en IJmond


Maak een einde aan de gifcocktail in de IJmond

19 april 2021

Voorzitter,

De last die op de schouders van de burgers is gelegd is ondragelijk. Het blijft onvoorstelbaar dat overheden het zover hebben laten komen. Decennialang burgers niet hebben beschermd. De voorliggende conclusies zijn een bevestiging van wat we al wisten. De gifcocktail in de IJmond kost levens. Hoewel niet met wetenschappelijke zekerheid vastgesteld dat dat grotendeels te wijten is aan Tata, zijn de indicaties groot genoeg om serieus en snel op te treden. Toon lef, neem snel maximale actie en informeer is de terechte oproep van de bewoners.

Daar heeft de Dorpsraad middels een brief een aantal voorstellen voor gedaan. Wij vragen GS om ruim voor de volgende PS-vergadering te reageren op die voorstellen en daar ons over te informeren.

Daarnaast kaarten wij de volgende drie aspecten aan: inzet van het Rijk, wat we nog kunnen doen en wat provincie al doet.

Eerst over het Rijk:
Onze brief naar het Rijk vraagt om scherpere wet- en regelgeving. Daar hebben we GS vaker om gevraagd. Maar Tata heeft ook harde deadlines nodig , anders is er onvoldoende prikkel om fundamenteel te verduurzamen. Is GS het daar met ons eens? Wil GS bij Rijk aandringen om dit jaar nog scherpe keuzes te maken?

Dan over wat we nog kunnen doen:
Aanscherping van wet- en regelgeving kan nog jaren duren. Gezien de situatie is dat onverantwoord. De gifkraan van Tata staat nog open. Provincie moet blijven kijken naar wat ze zelf meer kan doen. Zoals de Randstedelijke Rekenkamer adviseerde: stoppen met uitgaan van wat niet kan, maar kijken naar wat wel kan. Naast burgers staan en juridische ruimte blijven zoeken.

In dat kader willen we GS vragen om juristen op korte termijn te laten kijken naar de mogelijkheden om het voorzorgsbeginsel te gebruiken om als provincie meer te kunnen tegen Tata’s uitstoot. Alle bestaande gezondheidsonderzoeken geven daar genoeg aanleiding voor. In het geval van de geitenstop hebben we ook dankbaar gebruik gemaakt van het voorzorgsbeginsel.


Ten slotte over wat provincie al doet:
Er ligt een Programma Tata 2050 en Uitvoeringsprogramma. Niet alleen burgers, maar ook wij als Statenleden hebben veel vragen over de vorderingen.

- Kunt u ervoor zorgen dat we snel (en liefst voor PS) een update krijgen van de voortgang van alle stappen beloofd in Uitvoeringsprogramma, waaronder de aanscherping van toezicht en van emissiewaarden voor geur, geluid en stof?

- Ten slotte de doorlichting van de vergunningen. De actualisatietoets zou in het eerste kwartaal van dit jaar klaar zijn. Wanneer krijgen we die? IS het mogelijk de aanpassing van vergunningen te versnellen en is daar exta geld voor nodig?

Voorzitter, bij het agendapunt over VTH-taken gaan we het uitgebreider hebben over onze openliggende vragen, waaronder vragen over het rammelende Tata-beleid rond giftige Zeer Zorgwekkende Stoffen.

We gaan goed luisteren of we straks met moties GS moeten helpen alles te halen uit haar mogelijkheden.