Bijdrage VTH-taken (vergun­ning­ver­lening, toezicht en hand­having)


Probleem­ge­vallen Tata Steel en Olam

19 april 2021

Voorzitter, we kaarten hier graag twee onderwerpen aan: Tata Steel en Olam.

Eerst Tata Steel. Terwijl het ene alarmerende rapport over de gezondheid van omwonenden van Tata over het andere rolt, ligt er (op verzoek van OD) ook een brief van ILT die doet vermoeden dat Tata haar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)-beleid niet op orde heeft. Oftewel: de gifkraan van Tata staat mogelijk wagenwijd open.

Vanuit die zorg hebben wij veel technische vragen gesteld die onbeantwoord blijven. Daar verwezen insprekers ook naar. Klopt het dat gedeputeerde die alsnog z.s.m. gaat beantwoorden? We hebben het hier niet over onschuldige waterdampen. Het zijn vragen waar inwoners ook mee zitten. Onbeantwoording zorgt voor onzekerheid en stress.

Veel vragen gaan om zorgwekkende zaken die ILT heeft opgemerkt. De OD heeft de opmerkingen van ILT uitgezet bij Tata, en als ik de stukken mag geloven moet Tata ergens deze week reageren. Klopt dat? Dan kunnen iig onze technische vragen over ILT voor PS worden beantwoord.

We vragen GS of volgende keer de ZZS-uitvraag naar de luchtemissies en (indirecte) lozingen naar water niet eerder kan starten. Zuid-Holland schijnt al in 2017 begonnen te zijn, terwijl wij dat in 2019 deden.

In de stukken van vandaag staan letterlijk 5 zinnen over gifbeleid van Tata. Dat we überhaupt iets weten is alleen te danken aan journalisten.

Wij willen van GS een toezegging dat in het vervolg op maximale transparantie en informatievoorziening wordt ingezet, zodat GS volgende keer als zoiets opkomt de commissie en burgers meteen per brief informeert over vervolgstappen. Prima als je dan nog niet alles weet, maar laat meteen zien wat je doet en wanneer antwoorden welk komen. Dat kan ons veel tijd en zorgen kunnen besparen.

Voorzitter,

Daarnaast hebben we vijf vragen over Olam. Eerst drie over ammoniak, dan twee over stikstof en de bredere implicaties voor de industrie:

1.Olam voldoet pas in 2024 eventueel aan emissiegrenswaarden voor ammoniak. Waarom krijgt Olam die tijd? Welke werkelijke effecten heeft dit om natuur en milieu?

2. Voor ons en milieuorganisaties is het nog niet zeker welke oude rechten het bedrijf heeft. GS gaat uit van 502.000 kg ammoniakemissie/jaar, afgeleid van een revisievergunning van juli 1994. De oorspronkelijke Hinderwetvergunning (juni 1994) kon tot onze verbazing niet in de archieven niet worden teruggevonden.

Omwonenden en milieuorganisaties kunnen dit getal niet reconstrueren op basis van de beschikbare stukken, omdat relevante getallen zwart gelakt zouden zijn in de vergunningaanvraag.

De wet eist dat alle gegevens op tafel moeten liggen. Heeft de OD als vergunningverlening wel de exacte onderbouwing met alle onderliggende cijfers en kan dat met commissie worden gedeeld?

3. Wij vinden de oorspronkelijke vergunning nog steeds van belang voor bepalen van de oude rechten van Olam. Is GS bereid om met maximale inzet toch te proberen die missende vergunning te vinden?

Voorzitter, dan over stikstof en bredere implicaties:

Technische beantwoording bevestigt: voor veel habitattypen in de N2000-gebieden rond Olam geldt dat de achtergronddepositie hoger is dan de kritische depositiewaarde (KDW). Elke toename van stikstofdepositie kan daarom negatieve effecten hebben.

4. Bij Olam wordt de uitbreiding vergeleken met een referentiesituatie uit de jaren 90. Op basis daarvan concludeert men dat er geen toename van effecten is op natuur. Kan GS garanderen dat er in werkelijkheid geen schadelijke extra belasting zal zijn voor natuur?

Voorzitter,

Milieuorganisaties waarschuwen nu voor een nieuwe stikstofcrisis. Er is sprake van onduidelijkheid van oude stikstofrechten bij bedrijven die nog steeds geen Wnb-vergunning hebben. Bedrijven pompen de referentiesituatie op, en bevoegd gezag zegt dat de uitstoot daalt en er geen Wnb-vergunningplicht geldt. Deze bedrijven worden zo nooit beoordeeld op echte significante effecten op de natuur.

5. Uit de technische beantwoording blijkt dat er idd waarschijnlijk nog industrie in Noord- Holland is die stikstof uitstoot maar zonder Wnb-vergunning en waarbij onduidelijkheid bestaat over bestaande stikstofrechten. Het is echter niet in kaart gebracht. Het is nodig om dat door te lichten en eventueel te vergunnen. Is GS bereid zo’n doorlichting te laten uitvoeren of heeft ze daar een motie voor nodig?