Bijdrage Actu­a­li­tei­ten­debat data­centers


Nodig: een tijde­lijke stop op proce­dures voor nieuwe data­centers

12 april 2021

Voorzitter, het zijn niet alleen enorme groene stroom verbruikers, de verwachting is dat dit verbruik de komende jaren enorm gaat groeien. Qua duurzame energie zijn het rupsjes nooit genoeg. Die ook, blijkt nu, sloten drinkwater gebruik en daar vervolgens daar ook op lozen.

De privé digitalisering met online tv kijken, maar ook de verplaatsing van bedrijf ICT naar The Cloud is er een industrie ontstaan, die provinciale spelregels vereist. Die regels hadden er al moeten zijn, want de huidige RO en Milieu regels voldoen blijkbaar niet. Dat verbaast ons, want de Datacenters zijn niet ineens ontstaan.

Op 29 maart 2014 is GS (uit persoon van gedeputeerde Van Run) naar de VS gegaan en heeft Microsoft vol trots binnengehaald. 40 hectare datacenter. Mede met een mooie “crossover met datacenter reststromen van warmte en proceswater” voor Agriport.

In 2016 noemt het Ontwikkelbedrijf NHN dat ook nog en het staat ook in de Beleidsagenda Energietransitie.

De warmte kan in de kassen, want Agriport staat bekend om dit soort slimme koppelingen. Maar uiteindelijk heeft Agriport wel ingewikkelde Geothermie, maar wordt de warmte van de datacenters weggeblazen. En blijken ze “zwembaden” vol Zuiver Drink Water te verspillen.

Dat Gedeputeerde Staten die datacenters maar graag wil bleek, want: Gedeputeerde Geldhof en Bond zijn in oktober 2016 nog naar Ierland geweest voor een factfinding reis, samen met twee wethouders van gemeente Hollands Kroon om ook Google binnen te halen blijkt achteraf.

Aan GS dan ook de vraag: Hééft u zich nooit verdiept, tijdens die factfinding in 2014, 2016 en daarna, welke gevolgen dit had? Of zag GS alleen maar dollartekens en zijn de burgers, natuur en milieu uit het oog verloren? Want volgens het reisverslag van 2016 waren die Hyperscale datacenters goed landschappelijk inpasbaar, schoon en hadden ze beperkte technische voorzieningen nodig? Daar heb ik op vertrouwd.

In de brief van 4 maart dit jaar blijkt de provincie opeens haar zorgen te uiten over water- en energieverbruik, verdozing en de gevolgen van economische waarde van datacenter achter de dijken en de financiële gevolgen voor belastingbetalers.

Ik ben sprakeloos.

Wij gingen er vanuit met de focus en het belang dat GS had dat het geregeld was met omgevings- en milieuvergunningen. Maar GS moet nu Hollands Kroon een zienswijze geven. En start parallel met een datacenterstrategie.

Ook maken we ons zorgen of de drinkwater voorziening niet in gevaar komt. In de zomer als de aanvoer van water slecht is en het verbruik hoog. Kan GS niet alleen de hoeveelheid water maar ook de kwaliteit van PWN water nog garanderen?

Op z’n minst vraagt dit om een pas-op-de-plaats. En daarom een motie met het dictum die we samen met CU, SP en JA21 indienen:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

• een tijdelijke stop op procedures voor nieuwe datacenters in de provincie af te kondigen totdat duidelijk is wie bevoegd gezag is, er een strategie voor datacenters ligt en maatregelen aan de voorkant worden gesteld over o.a. verbruik van grondstoffen, circulariteit en een goede landschappelijke inpassing;

en gaan over tot de orde van de dag.