Bijdrage bij Motie Scherper ethisch verant­woord inkoop­beleid


12 april 2021

Voorzitter,

Allereerst: we zijn heel blij dat duurzaamheid en ethische aspecten zoals dierenwelzijn belangrijke pijlers zijn voor het nieuwe Inkoopbeleid. Daar heeft de Partij voor de Dieren, ook samen met ChristenUnie, hard aan getrokken. Dank daarvoor aan GS en met name Gedeputeerde Pels.

De provincie besteedt 350 miljoen aan inkopen en kan daarmee een flinke positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van onze planeet, mensen en andere dieren.

We zien ook dat partijen van links tot rechts en daarbuiten ethisch inkopen belangrijk vinden.
Dat zien we ook terug in bijvoorbeeld de motie van o.a. JA21, die hun zorgen uiten over mensenrechtenschendingen bij productie van zonnepanelen. Blij om te zien dat ook JA21 zich druk maakt om mensenrechten. We nemen uiteraard aan dat ze die lijn doortrekken als het gaat om andere onderwerpen, zoals fossiele brandstoffen.

Kortom: ethisch inkopen vinden we bijna allemaal heel belangrijk.
Maar het thema Ethisch Inkopen is nu nét het thema dat het minst uitgewerkt is en minst concreet is. Meerdere partijen hebben daar in de commissie op gewezen.

Voorzitter, beste collega’s,

We hebben goed geluisterd naar de gedeputeerde in de commissie. We begrijpen dat het hier gaat om uitgangspunten en dat er nog veel te leren valt. De gedeputeerde heeft aangegeven dat er niet een gestandaardiseerde meetlat is waar langs we bedrijven kunnen leggen. Het idee werd opgeworpen om daar een keer samen met andere provincies naar te kijken en helderheid in te krijgen.

Met deze motie willen we die handschoen oppakken en vanuit de PS daar een concrete opdracht aan GS voor geven.

Aan GS, maar ook aan andere Statenleden expliciet het verzoek deze versie van de motie met een frisse blik door te nemen. Sommigen hebben een eerdere versie ontvangen, maar de tekst is flink aangepast, om het uitvoerbaar te maken.

Wij dienen dus samen met collega’s van CU, 50PLUS/PVDO en DENK de MOTIE Scherper ethisch verantwoord Inkoopbeleid:

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • om de doelstellingen, criteria en uitvoering van het Inkoopbeleid als het gaat om ethische aspecten (daar waar mogelijk) zo snel mogelijk verder uit te werken (eventueel in overleg met andere overheden);
  • daarover bij PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Dank u wel.