Bijdrage Samen­werking Metro­pool­regio Amsterdam


22 maart 2021

Voorzitter,

We staan voor ongekende uitdagingen. Samenwerking is dan belangrijk. Tegelijkertijd moet die samenwerking ondubbelzinnig gericht zijn op de groene toekomst waarin welzijn van mens en dier prioriteit heeft. En dat zien nog onvoldoende terug in MRA. De ideeën moeten transparant worden opgehaald bij burgers, volksvertegenwoordigers en experts.

We geven nu vier punten op hoofdlijnen mee:

1. We willen graag een duidelijke visie en doelen wat betreft het in samenhang toewerken naar een serieuze aanpak van klimaat- en biodiversiteitscrisis, met welzijn van mens en dier en hun leefomgeving voorop. We hadden als PS Gedeputeerde Staten ook de opdracht meegegeven om op verschillende terreinen de kansen te pakken voor een integrale aanpak van deze grote problemen. Dus dat zien we graag duidelijker terug in MRA.

Stel in ieder geval als doel als MRA dat we toewerken dat alle activiteiten zoveel mogelijk klimaatneutraal of klimaatpositief, natuurinclusief zijn, met oog voor gezondheid van mensen en hun leefomgeving niet alleen hier, maar ook elders waar we met onze activiteiten invloed op hebben.
Dat bespaart kosten op lange termijn

We zien nu input over circulaire economie en klimaatadaptatie, maar dat is gezien de uitdagingen te beperkt, niet integraal en zorgt ervoor dat we kansen missen. Verder is nog te veel gerichtheid op economische groei en zogenaamde concurrentiepositie.

2. Brengt ons bij het tweede punt: Laten we aan de slag met die nieuwe economie. We moeten MRA economisch beleid en activiteiten fundamenteler durven herbezien. We hebben het bij de expertmeeting gehad over werken met tools van Gemene-Goed-economie en donuteconomie. MRA is een mooi niveau om daarmee te experimenteren.

Typerend voor het huidige beleid is bijv. dat nu op de MRA-website wordt gepronkt met ons aandeel in BBP. Dat is echt achterhaald. Scherp de Barometer Brede Welvaart en Welzijn aan of werk met Monitor Brede Welvaart van CBS, waarbij ook ecologie word meegenomen. Economie staat daar immers niet los van, maar wordt wel nog te vaak los behandeld.

3. Terecht wordt de desastreuze impact van corona in de stukken benadrukt, maar nergens een woord over hoe we er als regio aan kunnen werken om het risico hierop in toekomst te verkleinen. Dat kunnen we. We vragen GS en de fracties hier om ervoor te zorgen dat we dat agenderen bij MRA, zodat daarover wordt nagedacht.

4. Ten slotte: we moeten de democratische legitimiteit naar een hoger niveau tillen. Dat betekent aan de ene kant om niet alleen volksvertegenwoordigers actiever te betrekken, maar ook vaker aan de voorkant te laten beslissen, i.p.v. achteraf via zienswijzen.

Aan de andere kant is MRA nu wéér een laag waar weinig mensen vanaf weten en op kunnen sturen. Dat is onwenselijk. Als we doorgaan met MRA dan is een uitstekend niveau om te beginnen met experimenteren met bottom up input via burgerberaden. Dat past ook meer bij deze tijd en ontwikkelingen op het gebied van participatie. Er zijn genoeg experts die kunnen helpen hier handen en voeten aan te geven. Zo creëer je ook draagvlak,

Dank u wel.