Bijdrage bij Econo­misch Herstel en Duur­zaam­heidsfond


Vergeet mensen met klein budget niet en pak verschil­lende crises in samenhang aan

22 maart 2021

Voorzitter,

Allereerst complimenten voor de maatregelen voor de arbeidsmarkt en duurzame economie.

Wij maken ons zorgen over hoe dit fonds als het bijvoorbeeld gaat om woningeigenaren ten goedkomt van mensen die het al qua financiële capaciteit zwaar hebben. Juist ook zij hebben gerichte financiële ondersteuning en ander hulp nodig om duurzame stappen te kunnen nemen. Zij vallen vaak buiten de reguliere subsidiekaders voor verduurzaming, omdat hun woonoppervlak bijvoorbeeld te klein is of omdat ze onvoldoende middelen hebben om in één keer het oppervlakte te verduurzamen dat noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor steun. Ook zijn dat vaak net de mensen die minder goed de nodige steun weten te vinden.

Wij vragen GS om voor volgende commissie uit te werken hoe wij met dit fonds specifiek die groepen beter kunnen bereiken en helpen. En vragen andere fracties zich aan te sluiten bij die oproep.

Voorzitter, wij roepen GS tevens op om, zoals eerder afgesproken, de stikstofcrisis, klimaat- en biodiversiteitscrisis in samenhang aan te pakken. Concreet betekent dat we ons richten op zoveel mogelijk ook natuurinclusieve activiteiten stimuleren. En naast CO2 ook andere broeikasgassen zoals methaan meenemen in de aanpak. Anders zijn we weer eenzijdig bezig een probleem op te lappen terwijl we het andere laten voorduren of zelfs verergeren.